ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާރއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވާ ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް މީދޫ...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...