ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއިއެކު އުނގޫފާރު އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.   އުނގޫފާރުގައި ހިންގަމުން އަންނަ 'އުނގޫފާރު.ކޮމް' ގައި ބުނެފައިވަނީ މި ތިޖޫރީ ވަގަށްނަގާފައިވަނީ ރޭގެ....
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...