ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ބެހޭ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ސަބް ކޮމިޓީން ލިޔުނު ރިޕޯޓަށް ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވޯޓު....
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...