މީދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުނުއިރު ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްކުރެވިފައިހުރި ވެލިފުނިތަކުން ވެލި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.   މިކަން ހާމަކޮށް މީދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައ...
އެންމެ ފަހުގެ
މައުލޫމާތު
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...