ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 6 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ.   ރޭ ދަސްވެނިވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާސްޓާސް އ...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...