ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ރ. މީދޫ މާފަހި، ޒައިނާ ރަޝީދާއި ރ. މީދޫ ވެނީލާގޭ ނާޖިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަދި ރ. މީދޫ ކުރިބޯށި ސަޚިއްޔާ ޢަބްދ...
އެންމެ ފަހުގެ
ދީން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
މީދޫ
ރާއްޖެ
...