ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މިއަދާއި މާދަމާވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އިސްލާމީ ޝިޢާރުތައް ފެތުރުމަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި، އެންމެ މުހިއްމު ބިނާކަމަށާއި އެ ޔުނިވަރސިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...