ރ. އިންނަމާދޫ ހިމެނޭހެން 14 ރަށަކުން ގޯތި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިކަން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވަ...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...