މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީ ހޫނުވެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފި
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ.  މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދެންމެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސަބް ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ފާސް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށެވެ. ކޮމިޓީ ހޫނުވެ އާދަމް ޝަރީފް ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ނިކުންނެވި ނަމަވެސް މިހާރު މެމްބަރު ވަނީ އަނބުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. 
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..   ފޮޓޯ: އަވަސް އޮންލައިނ
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...