ޖެނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ފެނަކ
ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބުރާންޗުން މަޢުލޫމާތުދީފިއެވެ.

ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ފެނަކަ މީދޫ ބްރާންޗުގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...