ކޮވިޑް 19: ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތަކުގައި މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޯ ޕީ ޑީ ގަޑި ތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް 19) މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމާއު ގުޅިގެން 19 މާރޗް 2020 ންް ފެށިގެން 26 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހަށް ދިވެހި ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މީދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އޯ ޕީ ޑީ ޙިދުމަތުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.   މިގޮތުން އޯ ޕީ ޑީ ގެ ޙިދުމަތް ދޭން ހަމަ ޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަކީ:   19 މާރޗް 2020 - ރޭގަނޑު 08:00 އިން 10:00އަށް  20 މާރޗް 2020 - ރޭގަނޑު 08:00 އިން 10:00އަށް 21 މާރޗް 2020 - ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދަމު 00:00އަށް 22 މާރޗް 2020 - ރޭގަނޑު 08:00 އިން 10:00އަށް 23 މާރޗް 2020 - ރޭގަނޑު 08:00 އިން 10:00އަށް 24 މާރޗް 2020 - ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދަމު 00:00އަށް 25 މާރޗް 2020 - ރޭގަނޑު 08:00 އިން 10:00އަށް 26 މާރޗް 2020 - ރޭގަނޑު 08:00 އިން 10:00އަށް 27 މާރޗް 2020 - ރޭގަނޑު 08:00 އިން 10:00އަށް 28 މާރޗް 2020 - ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދަމު 00:00އަށް   މީގެ އިތުރުން މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ޕްރޮގްރާމު ވެސް 19 މާރޗް 2020އިން ފެށިގެން 1 މަސްދުވަހަށް މެދުކަނޑާލާފައި ވާކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...