ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ދަރުހެއް މިރޭ، ޓީވީތަކުން ލައިވް ކުރާނެ!
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.   އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ދަރުހެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް މިރޭގެ ދަރުސް ރާއްޖޭގެ ޓީވީ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް މިރޭ 21:00 ގައި ލައިވްކޮށް ދައްކާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ޝައިޚް އިލްޔާސް މިރޭ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 'އީމާންތެރިކަން' މި މަޢުޟޫއުއަށެވެ.   ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންއަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...