ރައީސް ޔާމީން ހުށައެޅި ސިއްރު ހެކިތައް ނުނަގަން ނިންމާ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަލާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ބެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ސިއްުރު ހެކިބަސްތައް ނުނަގަން ނިންމާ އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި.  އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..      
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...