ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު 88 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ކޮވިޑް  19  ޖެހުނު  88  އަހަރުގެ  މީހަކު  ނިޔާވެއްޖެއެވެ.   ތަފްސީލް  އަންނަނީ..   
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...