ޖެނެރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
ޖެނެރޭޓަރަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެ  މުޅި  މީދޫއިން  ކަރަންޓު  ކެނޑިއްޖެއެވެ.
މުޅި  ރަށުން  ކަރަންޓު  ކެނޑެން  ދިމާވީ  ކަރަންޓު  ދިނުމަށް  ބޭނުންކުރާ  ބޮޑު  ޖަނަރޭޓަރަށް  ޓެކްނިކަލް  މައްސަލައެއް  ދިމާވުމުގެ  ސަބަބުންކަމަށް  މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ.

މި  މައްސަލަ  ހައްލު  ކުރުމަށްފަހު  މިހާރުވަނީ  މުޅި  ރަށަށް  ކަރަންޓު  ދީފައެވެ.   
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...