ޖެނެރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ދީފި.
ޖެނެރޭޓަރަށް  ދިމާވި  މައްސަލަ  ހައްލުކޮށް  މުޅި  ރަށަށް  ކަރަންޓު  ދީފިއެވެ.   ފެނަކައިން  ބުނީ 350  ކިލޯވޯޓުގެ  ޖަނަރޭޓަރަށް  ދިމާވި  މައްސަލަ  މުޅިން  ހައްލުކޮށް  މިހާރު  މުޅި  ރަށަށް  ކަރަންޓު  ދެވިފައިވާކަމަށެވެ. ޖެނެރޭޓަރަށް  ދިމާވި  މައްސަލަ  ހައްލުކޮށްފައިވަނީ  ރ.  އަތޮޅު  ޓެކްނިކަލް ޓީމް ގެނެސްގެންނެވެ.    ކަރަންޓުު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ދެ ޖެނެރޭޓަރުގެ ތެރެއިން 350 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ކަރަންޓު ދީފައިވަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.     
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...