އޮންލައިންކޮށް މީދޫ ކައުންސިލަށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދު 3:00!
މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދު 3:00 އެވެ.   އެހެންކަމުން އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއަދުގެ 3:00 ގެ ކުރިން ޒަކާތް ދެއްކުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން އެދެއެވެ.   ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރޭނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި އާއްމުކޮށް ކައު އުޅުނު ބާވަތްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...