ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި މަދަޙަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާތައް އިޢުލާންކޮށްފި
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.   ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ވީޑިއޯތައް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުންވަނީ ފޭސްބުކްގައި އާއްމުކޮށްފައެވެ.   މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށެވެ.   ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަންގެ މަދަހަ ޗެލެންޖުގެ ވަނަތައް: 7 އަހަރުން ދަށް 1 ވަނަ - ކިޔާން އަޙްމަދު ފާތިޙް – ފެސްކޯ/ ރ. މީދޫ 2 ވަނަ – ޔާނާ ޙުސައިން ނިހާދު – ޑްރީމީ ލައިފް/ ރ.  އިންނަމާދޫ  3 – ވަނަ ލަމްޢާ މުޙައްމަދު ޢަރީފް – ހިރަވެރި/ ރ. މާކުރަތު   8 އަހަރާއި 12 އަހަރާއި ދެމެދު 1 ވަނަ – ފާތިމަތު އަމާނީ އަޙްމަދު – ރަތްވިލާގެ/ ރ. އަނގޮޅިތީމް 2 ވަނަ – ނާހިލް ނާފިޢު – ނައިޓްރޯސް/ ރ. މީދޫ 3 ވަނަ – އިންޝާ އިބްރާހިމް – ސައިބޯނިގެ/ ރ. މީދޫ   13 އަހަރާއި 16 އަހަރާއި ދެމެދު 1 ވަނަ – ސިނާން އަބްދުﷲ ރަޝީދު – ފައްސިއަ/ ރ. އަލިފުށި 2 ވަނަ – އައިޝަތު ޒާޝާ ޝުކުރީ – މޫންބީމްސް/ ރ. މަޑުއްވަރީ 3. ވަނަ – ޒުލައިޙާ އަލީ – މުރަކަ/ ރ. ކަނދޮޅުދޫ        
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...