އިންތިޚާބު ބާޠިލް ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާޠިލް ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައިގައި އިންތިޚާބު ބާޠިލް ކުރަން ޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އިންތިޙާބު ބާތިލް ނުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...    
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...