މޯބައިލް ފޯނުތަކުން މީދޫ ޓައިމްސްގެ ޚަބަރުތައް މިހާރު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކިޔާލެވޭނެ!
މީދޫ ޓައިމްސްގެ ޚަބަރުތައް އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް ފޯނުތަކުން ކިޔުމަށް ދިމާވި ދަތިތައް މިހާރު ހައްލުކޮށްފިއެވެ. 
މިއާއެކު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ކިޔުންތެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަށް ހައްލެއް ލިބިގެން ދިޔައީއެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނެގީތީ މީދޫ ޓައިމްސްގެ ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. 
މީދޫ ޓައިމްސްއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ކިޔުންތެރިންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށްކަމަށްވުމުން، މިމައްސަލަ ހައްލުވެގެން ދިޔުމަކީ ކިޔުންތެރިންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

2018-11-12 03:07:14
Shukuriyaa
އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...