އަވި ފިހާރައަށް ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ އައު މުދާތަކެއް!
  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑުވެއާ ސާމާނާއި އާއްމު ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އަވި ފިހާރައަށް ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ އައު މުދާތަކެއް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.       އަވި ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ވިއްކަން ފެށި އައު މުދާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި ވައްތަރުތަކުގެ ބެޑްރޫމް ސެޓާއި ދެ ފަޅި އަލަމާރި، ފޮތް ބަަހައްޓާ ހަރުގަނޑު އަދި ބައިސްކަލުފަަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ.        މީގެ އިތުރުންެވެސް އެކި ބާއްވަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހާޑުވެއާ ސާމާނާއި މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ސާމާނުގެ އިތުރުން އާއްމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނުވެސް އަތްފޯރާ ފަށެއްގައި އަވި ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އެ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތުދެއެެވެ.  
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...