ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 2 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު      ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު އުމުރުފުޅަކީ ކިހާވަރެއް؟             ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc_huAvs37owEmSNvz1WXQq-jbrbn-hj6JzrsUQhSUeT3uIQ/viewform
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...