ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 12 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު       އުޘްމާނުގެފާނު ޝަހީދުވީ ހިޖްރައިން ކޮން އަހަރެއްގައި؟  

ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...