ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 13 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު         އަބޫޖަހުލު ޤަތުލުވީ ކޮން ހަނގުރާމައެއްގައި؟     ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...