ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 14 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު     އަސްމާ ބިންތި އަބޫބަކުރު ދުނިޔޭގައި އިންނެވީ ކިތައް އަހަރު؟
  ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...