ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 15 ވަނަ ސުވާލު
ޑިފަރެންސް ރޯދަ ކުއިޒް 1440        މިއަދުގެ ސުވާލު        ރަމަޟާން މަހަކީ ހިޖްރީ އަހަރުގެ ކިތައްވަނަ މަސް؟   ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...