Affno Traders
ފޮޓޯ: ނާޝިތު ރަޝީދު

ފޮޓޯއިން: އިންސާފުގެ ހިނގާލުން

IMG_4567

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4576

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4612

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4613

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4614

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4625

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4639

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4640

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4662

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4673

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4769

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

IMG_4731

އަނަސްގެ މަރަށް އަވަސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ‘އިންސާފުގެ ހިނގާލުން’ ގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!!

avatar

ފޮކްސެ
ގެސްޓް
ފޮކްސެ
12 ދުވަސް 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

އަނަސް އަށް ސުވަރުޭގެ ދާޢިމީ ނިޔުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާންދޭ

trackback
10 ދުވަސް 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

[…] of people clad in black and carrying banners and placards came out in solidarity with grieving family and friends. The walk ended with an emotional prayer […]

trackback
6 ދުވަސް 23 ގަޑިއިރު ކުރިން

[…] murder has prompted an outpouring of grief on Meedhoo. Hundreds of people clad in black and carrying banners and placards joined family and friends on Saturday in demanding justice for the […]

wpDiscuz