އަހްމަދު ޝަރީފު

ނޭނގި ތިބެ ދަރިންނަށް ދެވޭ ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކެއް

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ. މިއީ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. ކުދިންގެ މާހައުލުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމަކުން އެކުދިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރަ އެވެ. އެކުވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ފޯރަ އެވެ. ކުދިންގެ މުސްތަގްބަލު ބައްޓަންކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅެނީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. ނަފްސާނީ އިލްމުގެ މާހިރުން ވިދާޅުވަނީ މައިންބަފައިން ދަރިންނާ ވާހަކަ ދައްކާ ރާގުން ވެސް އަދި ވާހަކަ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް