ތަޢުލީމު

Education

އައު ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވަން ގެއެއް ހޯދަނީ.

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އައު ޕްރިންސިޕަލް އާއިޝަތު ފަރުހަތު 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމެންދެން ކުއްޔަށް ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ގޭގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި އިމާރާތްކުރެވި ފަރުނީޗަރާއިއެކު މަދުވެގެން 3 ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގ ރޫމް އަދި ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ތަކެއްޗާއިއެކު ބަދިގެޔާއި ކާބައެއްގެ އިތުރުން ދޮވެ އިސްތިރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުމެވެ. ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާޓުމެންޓެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުނުއިރު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ބޮޑު ބަންދަކަށްފަހު  ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުނުއިރު، މި އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ތަފާތު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއިއެކު ފެށިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭނީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހިންގުމާއި ރަށުން ބޭރު ބޭފުޅަކު ހަވާލުވެގެންދިޔުމެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުން ފެށިގެން ރ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އައު ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނީ އައްޑޫއަށް ނިޞްބަތްވާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އައްޑޫއަށް ނިޞްބަތްވާ ޕްރިންސިޕަލެއް!

މިއަދު ފެށުނު ދިރާސީ އައު އަހަރާއިއެކު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހިންގުމާއި އައްޑޫއަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލަކު ހަވާލުވެއްޖެއެވެ.   ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމުގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިވަނީ ހެޑް އޮފް ސްކޫލުގެ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެވެ. މަރުކަޒާއި އަލަށް މިގުޅުނު ޕްރިންސިޕަލް، ޢާއިޝަތު ފަރަހަތު، ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ހޭދަކުރީ  ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައިކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ. މިއީ 1999 އަހަރަށްފަހު ރަށުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ދާއިމީ ޕްރިންސިޕަލަކު ހޯދަނީ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ދާއިމީ ޕްރިންސިޕަލަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު އޭރު ޕްރިންސިޕަލަކަށް ހުންނެވި ފަތުހުﷲ އިސްމާޢިލް މަޤާމުން ވަކިވިފަހުން ރ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒު ހިންގަމުން އައީ ހެޑް އޮފް ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ދެ ބޭފުޅަކުވަނީ މަރުކަޒުގެ ހެޑް އޮފް ސްކޫލްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. . ޕްރިންސިޕަލްގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން އިތުރު އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ގަޑީގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޤަވާއިދުން ބައިވެރިވަމުން އައި ރ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިފަހަރު މީދޫއިން ބައިވެރިނުވީ ކީއްވެ؟

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއް ފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. ވަރަށް ކުރީއްސުރެ މީދޫއިން އަންނަނީ މި މުބާރާތުގައި ޤަވައިދުން ބައިވެރިވަމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތް ބޭއްވީވެސް މީދޫގައެވެ. ނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ރ. އަލިފުށީގައި ކުރިއަށްދިޔައިރު މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މީދޫއިން ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ޤަވައިދުން ބައިވެރިވަމުން އައިސް މިއަހަރު މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ނުވުމުން އެތައް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ޕްރީ ސްކޫލް ހަތަރު ޓީޗަރުން ހޯދަނީ

2018ވަނަ އަހަރަށް ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ޕްރީ ސްކޫލް 4 ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ޕްރި ސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ޓީޗަރުން ހަމަޖައްސާނީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ހާއްސަވެފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދު އޮނިގަނޑު ލެވެލް 5 …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މައި ކޮލެޖު މީދޫ ކެމްޕަސްގައި ޖަނަވަރީ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރ. މީދޫގައި މައި ކޮލެޖުން ހިންގާ އެ ކޮލެޖުގެ މީދޫ ކެމްޕަހުގައި ޖަނަވަރީ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ފަހަރު ޖުމްލަ ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އެކި ލެވެލްތަކުގެ ކޯސްތައް މީދޫ ކެމްޕަހުގައި ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ. ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ފެށޭ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކޯސްތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް، ބިޒްނަސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ މިރޭ ބާއްވަނީ!

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކުގައި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މި ޖަލްސާ ބޭއްވިނަމަވެސް މިއަހަރު އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ނިންމެވީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ މަލްޓި ޕާރޕޮސް ހޯލްގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލްގެ ބެސްޓް އޯލް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މޫނުބުރުގާ އަޅާފައި ހުރުމުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ޓީ.ޕީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓިގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ މޫނުބުރުގާ އެޅި ދަރިވަރަކު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޓީޗިންގް ޕްރެކްޓިސް ފުރިހަމަކުރުމަށް އައުމުން، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން  އޭނާ ސްކޫލުގެ އެތެރެއަށް މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ނުދިންކަމަށް އިތުބާރުހުރިގޮތަކަށް މީދޫ ޓައިމްސްއަށް އެނގިއްޖެެވެ. ނަން ހާމަކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވަމުން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވި ފަރާތުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ޓީ.ޕީއަށް އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްކޫލަށް ހާޒިރުވިކަމަށާއި އޭނާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އޭ ލެވެލް ޤައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގެ ދެ ވަނައިގައި މަޢާނީ ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް!

 މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްއިން އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކުރި މަޢާނީ ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް އޭ ލެވެލް ޤައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގެ ދެވަނައިގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ. މަޢާނީވަނީ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ކެމިސްޓްރީއިން އޭ ސްޓަރ، އިސްލާމް، ބަޔޮލޮޖީ އަދި ފިޒިކްސްއިން އޭ އަދި ދިވެހިން ބީ ހޯދާފައެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑް ދަރިވަރަކަށްވެސް ހޮވުނު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް