މައުލޫމާތު

Information

ބައްޕައަކަށްޓަކައި ދަރިއަކު ވަމުންދާ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް، ތިޔަ ދީލަތި ފަރާތްތަކުގެ އެހީއަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައި!

ނަސްވާ އަބްދުއްމަޖީދަކީ ބޮޑު އާޢިލާއެއް އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަމުން އަންނަ ލ. އަތޮޅު މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެކެވެ. ލިބޭ ކުޑަކުޑަ މުސާރައިން އޭނާގެ ހުރިހާ ޙަރަދެއް ހަމަޖައްސަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ ޙަޔާތަށް ބަނަކަމެއް ގެނެސްދިން ޚަބަރަކީ ލޯބިވާ ބައްޕައަށް ކެންސަރުޖެހިފައިވާކަމުގެ ޙަބަރެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ މުސާރައިން ހުރިހާ ޙަރަދެއްކޮށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރާނެ ވަރުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިފައިނެތުމާއިއެކު ލަދުކަނޑުވާލުމަށްފަހު ބައްޕައަށްޓަކައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

10 ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރުން، ބޮޑު ބަހުސަކަށް!

އިންސާނުންނަކީ އެމީހުން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތެއް ނުވަތަ ކުރަމުން އައި ކަމެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫބައެކެވެ. އެއީ އެންމެން ޢަމަލުކުރަން ހަދާފައި ހުންނަ ޤަވާއިދުތައް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިފަހަރު މިއޮތީ މިކަހަލަ ކަމަކާއި ލައިގެންފައެވެ. މީދޫ ކައުންސިލުން އިއްޔެވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ރޭގަނޑަށް ބަންދުކުރަންޖެހޭ ގަޑިތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފިހާރަތަކައް އަންގާފައެވެ. އެ ގަޑިތަކަކީ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން މިއަހަރުވެސް ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ!

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން ބާއްވަމުން އަންނަ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރުވެސް އެކޮމިޓީއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒު ދިމާވި ބައެއް ސަބަބުތަކާއިހުރެ  އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ނުބޭއްވުނު ނަމަވެސް 04 ނޮވެމްބަރު 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މި މައުރަޒު ބޭއްވުމަށް މިހާރ ވަނީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރީތިފަރު ރިޒޯޓުގެ އޯޕަން ޑޭ މާދަމާ އުނގޫފާރުގައި…

ރ. ފިލާދޫގައި ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރީތި ފަރު ރިޒޯޓަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބާއްވާ އޯޕަން ޑޭ މާދަމާ ހެނދުނުން ފެށިގެން އުނގޫފާރު ސުކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. އޯޕެން ޑޭ ފެށޭނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ގައެވެ. އޯޕަން ޑޭގައި އެފް.އެން.ބީ، ހައުސްކީޕިންގ އަދި ފްރޮންޓް އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ނަގާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ. މި އޯޕެންޑޭއަކީ އެ ރިޒޯޓަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އޯޕެންޑޭއެވެ. ރީތިފަރު ރިޒޯޓު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ލިބުނީމަ ރޮހިންޖާއަށް އެހީދޭ އުޞޫލު ހަމަ ރަނގަޅު

ލިޔުނީ: ޙާތިމް ޔޫސުފް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދިވެހި ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާ ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސްގެ ފަރާތުން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި ފެށީ އަދި މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕެއިނެކެވެ. ދިވެހި ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރިއަކުން ހިލޭސާބަހަށް ފެށި އެންމެ ތަފާތު އެއް ޙަރަކާތޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ލިޓަސްގެ ފޭސްބުކްޕޭޖަށް ލިބިފައިހުރި ކޮންމެ “ލައިކް”އަކަށް 50 ލާރި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށްޓަކާ ހަދިޔާކުރާނެ ވާހަކައެވެ. “ލައިކް” ލިބޭ ވަރަކަށް ހަދިޔާކުރާނެ ޢަދަދު ބޮޑުވާނެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަށްޓަކާ، …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.

ހައްގު ގޮތުގައި ދެމިހުރެ، ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް އިންސާނާ ގެންގޮސް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިޔަކަށް ވަނީ ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އެކުވެރިންނެވެ. އަދި ނުބައި ނުލަފާ މީހުންނާ ދުރުހެލިވުމެވެ. ސަބަބަކީ އިންސާނާ އަކީ އޭނާ އާއި އެންމެ އެކުގައި އުޅޭ މީހެއްގެ ގޮތް ކޮޕީ ކުރާ މީހެކެވެ. ވީމާ، މީހެއްގެ ގޮތް ބަލަންވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަވެސް ޖެހެނީ އޭނާގެ އެންމެ އެކުވެރިންނަކީ ކޮންކަހަލަ ބަޔެއްތޯ ބަލާށެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އީދު ބަންދުގައި މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ޑަކްޓަރު ބައްލަވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް!

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ޑޮކްޓަރު ބައްލަވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސް އެ ގަޑިތައް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އީދު ބަންދުގައި ޑޮކްޓަރުން ބަލި މީހުން ބައްލަވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގަޑިތަކުގައެވެ. 31 އޯގަސްޓު 2017 (ބުރާސްފަތި) ރޭގަނޑު 20:30 އިން 22:00 ށް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 (ހުކުރު) ރޭގަނޑު 20:30 އިން 22:00 ށް 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 (ހޮނިހިރު) ހެނދުނު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރުތަމަ ދިހަ ދުވަސް

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު އެންމެހާ ޙަމްދާއި ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ކާއިނާތައް މިލްކުވެވޮޑިގެންވާ އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ މާތް ﷲއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲޢަލައި ވަސައްލަމަށެވެ. މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ނަޞްރު ދެއްވި މަތިވެރި ޞަޙާބީންނާއި،ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ހަމައަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތަށް ބޯލަބައި ކިޔަމަންތެރިވާ އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚިތުން ޝާމިލުކުރަމެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފަޟުލްވަންވެރިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޤިޞާޞް ހިފުން، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލީގައި ކުރުގޮތަކަށް!

މާތްﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނޫން މި ދުނިޔޭގައި ލައްވަވާފައިވަނީ މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމަށެވެ. ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް އިންސާނާ އުފުލަން ޖެހޭ އެއް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް އެކަންވާއިރު، އިންސާނޫންނާއި ޖިންނީން ޚަލްޤުކުރެއްވީ، މާތްﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުންމަތީ ދެމިތިބެންކަން، ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އަންގަވާފައިވެއެވެ. އިންސާނާ އުޅެންވީ ގޮތް ކީރިތި ޤުރްއާނާ، މާތް ރަސޫލާ ގެ ސުންނަތުން އެނގެން އޮތްއިރު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ، ފުރިހަމަކަމާއި، ޢަދުލްވެރިކަން އެ ޝަރީޢަތުގައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެ ޝަރީޢަތުގައިވާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: ޒަޔާން ޝަރީފް

ރ. މީދޫ ބަގީޗާގެ ޒަޔާން ޝަރިފަކީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައި ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ނުހަނު ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. ‘މީދޫގެ ތަރި’ މުބާރާތުގައި ޒަޔާން ބައިވެރިވެފައިމިވަނީ މީދޫގައި މީހަތަނަށް ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހޯދާ ‘މީދޫގެ ތަރި’ ލަޤަބް ހޯދާ ފުރަތަމަ ބައިވެރިޔާއަށްވުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. އުމުރުން އެންމެ ހަގުއިރުން ފެށިގެން ޤުރުއާނުގެ ރޮނގުން ކުރިއަށްދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާކަމުގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް