މައުލޫމާތު

Information

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –14ވަނަ ސުވާލު

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –14ވަނަ ސުވާލު 14- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ އެންމެ ކުރު ސޫރަތް (އަލް ކައުޘަރު)ގައިވަނީ ކިތައް ބަސް؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/5qA18uL3YyoxQhN22 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (29 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –13 ވަނަ ސުވާލު

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –13 ވަނަ ސުވާލު 13 – ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ އެންމެ ކުޑަ ޖަނަވާރަކީ ކޮބާ؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/uUiM8UKTNqziGLHY2 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (26 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –12 ވަނަ ސުވާލު

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –12 ވަނަ ސުވާލު 12- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިއެންމެ ގިނައިން އައިސްފައިވާ އަކުރަކީ ކޮބާ؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/dPXv3ba6jJ5ee8Ur1 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (25 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –11 ވަނަ ސުވާލު

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –11 ވަނަ ސުވާލު 11- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ އެންމެ ކުރު ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/ULCgdDiQMcXydavJ3 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (24 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –10 ވަނަ ސުވާލު

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –10 ވަނަ ސުވާލު 10- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު ބުއިމަކީ ކޮބާ؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/bcrBa0cwYokKROYk1 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (21 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –9 ވަނަ ސުވާލު

  އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –9 ވަނަ ސުވާލު 9- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިآالقرن  މި ލަފުޒު އައިސްފައިވަނީ ކިތައް ފަހަރު؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/zh9ff0zdQgyW04Kp1 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (20 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –8ވަނަ ސުވާލު

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –8ވަނަ ސުވާލު 8- ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވަނީ ކިތައް އާޔަތް؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/fTS06x5b7ABBfquz1 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (19 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –7 ވަނަ ސުވާލު

  އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –7 ވަނަ ސުވާލު 7- ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަމިއްލަފުޅަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކިތައް ހަނގުރާމައިގައި؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/hmZezaXli6mSLKDq2 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (7 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –6 ވަނަ ސުވާލު

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 –6 ވަނަ ސުވާލު 6- އަތުބާޢުއްތާބިޢީން ގެ ދައުރު ނިމުނު ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/xbYvgQ6KVPrOfrjE3 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (7 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00   އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް.ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 4 ވަނަ ސުވާލު

  މް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 4 ވަނަ ސުވާލު 4- ވަރަޤަތު ބުން ނަޢުފަލަކީ ކާކު؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/oNQSh6ATPuzOF3b33 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (5 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް