ޚަބަރު

News

މުހިއްމު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނުލާ ނިކުތް މެޗުގައި މީދޫ އެސް.ސީން އިންނަމާދޫ ކޮޅަށް 6 ލަނޑު ޖަހައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބާއި އިންނަމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު ފަސޭހަކަމާއިއެކު މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މެޗު މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-6 އިންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނާޖިހް މުހައްމަދު ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި އިރު އަނެއް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ 17 އަހަރުގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ރަޝާދު، އައިމަން އަބްދުލް ޣަނީ، ޝަމްވީލް މުހައްމަދު، …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މީދޫ ކަނބަލުންނާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ޙާއްސަ ދީނީ ފޯރަމެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

މީދޫ ކަނބަލުންނާއި މީދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން “ޙަދީޖާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހަ_ އަހަރެމެންގެ ނަމޫނާ” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ފޯރަމެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މީދޫގެ ކަނބަލުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މިއަދު ހަވީރު އަންހުންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފޯރަމުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ މީދޫގެ ކަނބަލުންނަށް ޙަދީޖަތުގެފާނުގެ ދިރިއުޅުއްވުމާއި އެއްގޮތަށް އުޅުމަށް ވާގިވެރިވުންކަމަށް މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާރު ދެއްވިއެވެ. “މީދޫ ކަނބަލުން”ގެ ނަމުގައި މީދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކުއްލި ޙަބަރު: އިތުރު މަޝްވަރާތަކަށްފަހުވެސް މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރުމުގެ މީދޫއަށް!

އެފް.އޭ.އެމްއިން ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ މެޗުތައް މީދޫގައި ކުޅޭ ގޮތަށް  ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަލިފުށި، އިންނަމާދޫ އަދި މީދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިއަދު އެފް.އޭ.އެމްގެ ރައީސްއާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މީދޫ ކައުންސިލުންނާއި އަލިފުށި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީދޫގައި މުބާރާތް ކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމީ މި މީޓިންގތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މުބާރާތް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

                                           ރ. މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ސަޕޯރޓަރުންގެ ޖޯޒީ މިއަދު ވިއްކަން ފަށަނީ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރ. މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ސަޕޯރޓަރުންގެ ޖޯޒީ މިއަދު ވިއްކް ފަށާގޮތަށް ޓީމުގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ޓީމުގެ ހޯމް އަދި އަވޭ ކިޓު މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި އެކުވެރި ކުލަބު ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި އަދި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިފަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ޖޯޒީއެއް 175 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ބޮޑެތި މީހުންގެ ޖޯޒީއެއް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 195 ރުފިޔާއަށެވެ. މިނިވަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކުއްލި ޙަބަރު: ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ މެޗުތައް އަލިފުށީގައި ކުޅޭ ގޮތަށް އެފް.އޭ.އެމްއިން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ މަޗުތައް އަލިފުށީގައި ކުޅޭ ގޮތަށް އެފް.އޭ.އެމްއިން ދާދި ދެންމެއަކު ނިންމައިފިއެވެ. މި ނިންމުން މިހާރު އެފް.އޭ.އެމްއިން މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބާއިވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…. އިބްރާހިމް ރަފްހާން http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން މިރޭ 9:00 ގައި

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ 9:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގައެވެ. މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ މުހިއްމު މަޢޫލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެދެއްވުމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން އެދިލައްވައެވެ. އިބްރާހިމް ރަފްހާން http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މާދަމާއިން ފެށިގެން ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ބީ.އެމް.އެލްގެ ކާޑަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެބިޓު ކާޑަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ބީ.އެމް.އެލްގެ ކޭޝް އޭޖެންޓް ނެޓުވޯކު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ފެނަކައާއިއެކު އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ކާޑަކަށްވެސް ދުވާލަކު 2000 ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއީ ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް އަދި ލިބެމުންނުދާ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ކާޑަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ ބޭންކުން ކުރަމުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ދުވާފަރު ބަލިކޮށްފި

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގައި މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ދުވާފަރުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ދުވާފަރުގައި ކުޅުނު މި މެޗު މީދޫ އެސް.ސީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެދީވެސް މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުންނެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑު މުހައްމަދު އާސިފް (ތެޅޭ) އެވެ. އެއަށްފަހު ދުވާފަރުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ނަމަވެސް 17 އަހަރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ރަޝާދު މީދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރ. މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ގޯލްކީޕަރަކަށް ޑީ ސްކޮޑްގެ މަނަދޫ ކީޕަރު އަހުސާން!

 މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރ. މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ގޯލްކީޕަރަކަށް ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު އެމް.ޖޭ.އެސް ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖުގައި ޑީ ސްކޮޑު އެފް.ސީގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި އަހުސާން އިސްޙާޤު، އަހޫ ގެންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އަހޫ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫއަށް އައިސް ޓީމާއި ގުޅޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުވެސް އެމް.ޖޭ.އެސް ފުޓުބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ޑީ ސްކޮޑް އެފް.ސީއަށް މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދައިދިނުމުގައި އަހޫވަނީ މުހިއްމު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި މީދޫ އެސް.ސީ ބޭނުން ކުރާ ޖޯޒީތައް ދައްކާލައިފި

މާޗު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ބޭނުންކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޖޯޒީ މިއަދު ދައްކާލައިފިއެވެ. އާއްމުންނަށް މި ޖާޒީތައް ދައްކާލާފައިވަނީ މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިއަހަރުވެސް ޓީމުގެ ހޯމް ޖޯޒީ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ފެހި ކުލަ ހަމަޖއްސާފައިވާއިރު އަވޭ ޖޯޒީގެ ކުލައަކީ މީކުރިންވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އައި ނޫ ކުލައެވެ. މި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް