ޝަޚުޞިއްޔަތު

Personality

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: އިނާން ހަސަން

ރ. މީދޫ ކަށިމާގޭ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އިނާން ހަސަން އަކީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 9 ގައި މިހާރު ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ އިނާން ހަސަން އަކީ މި ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުއްޖެއްވެސްމެއެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އުފަންވި އިނާން ހަސަން އަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ވަރަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: މަޢާލް ޝަރީފް

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މަޢާލް ޝަރީފަކީ ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ގިނަ ރަންވަނަތައް މިހާތަނަށް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ އެއް ފަރާތެވެ. އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރަންވަނަތަކެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ މަޢާލް ފާހަގަކުރެވެނީ ވަރަށްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމާއިއެކު މި ރޮނގުން ކުރިއަށްދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް އެކެއްގެ ސެޓްފިކެޓް މިހާރު ހާޞިލްކޮށްފައިވާ މަޢާލް އަކީ އަޑުއަހާލަން ފަސޭހަގޮތަކަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން އަންނަ ބައިވެރިޔެކެވެ. އެކަން މަޢާލްއަށް މިހާތަނަށް ބައިވެރިވި އެކި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: ސަޙިއްޔާ އަބްދުލް ޣަނީ

ރ. މީދޫ، ކުރިބޯށި ސަޙިއްޔާ އަބްދުލް ޣަނީ އަކީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 12 ގައި ތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ސަޙިއްޔާވަނީ ޤުރުއާނުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ރަށުގައި ބޭއްވޭ ހުރިހާ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައިވެސް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ސަޙިއްޔާ ފާހަގަކޮށްލެވިފައިވަނީ ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައިވެސް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: ޢިޔާން އަބްދުލް އަޒީޒް

އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ޢިޔާން އަބްދުލް އަޒީޒަކީ ޤުރުއާނުގެ ރޮނގުގައި މީދޫގައި މިހާރު ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުއްޖެކެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޢިޔާންގެ ނަން ނީވި ނުދާނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށްނުވާނެއެވެ. ޢިޔާން އަކީ މިވަގުތު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 9 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. ޢިޔާން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ރީތި ރާގަކަށް ޤުރުއާން ކިޔަވާ އަދި އަޑުއަހާލަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: ފަޒްލީނާ އަޙްމަދު

މިއަހަރުގެ ‘މީދޫގެ ތަރި’ މުބާރާތުގެ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ އުމުރުން ދޮށީ ބައިވެރިޔަކީ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފަޒްލީނާ އަޙްމަދެވެ. ގޮންޖެހުންތަކަކާއިއެކު ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކަޑައްތުކޮށް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރި ފަޒްލީނާގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ދެވަނަ ބުރުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާ ތިންވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރުމެވެ. ޤާރީ ލެވެލް 1 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަޒްލީނާ އަޙްމަދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މީދޫގައި މިޙާރު ބާއްވާމުން އަންނަ ހުރިހާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: އަޒުމާ އިބްރާހިމް

ރ. މީދޫ ސޫރަޖް، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަޒުމާ އިބްރާހީމަކީ މިވަގުތު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 10 ގައި ތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަހަރުވެސް ‘މީދޫގެ ތަރި’ މުބާރާތުގައި އަޒުމާ ބައިވެރިވުމުން އެނގިގެންދަނީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް އަޒުމާގެ ހުރި ޝައުޤުވެރިކަމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ބައިވެރިންނެކޭ އެއްފަދައިން އަޒުމާއަކީވެސް މީގެ ކުރިން ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

‘މީދޫގެ ތަރި’ ބައިވެރިޔާގެ ޕްރޮފައިލް: ޢައިޝަތު ނަޢުމާ ނަޖީބް

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 8 ގައި ތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރަމުން އަންނަ އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ނަޢުމާއަކީ މިއަހަރުގެ ‘މީދޫގެ ތަރި’ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެންމެ ހަގު ބައިވެރިޔާއެވެ. މިހާރު މީދޫގައި ތިބި ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވާ ކުދިންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީ ސަފުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ނަޢުމާ ފާހަގަކޮށްލެވިފައިވަނީ ރީތި އަޑެއްގެ ވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 2003 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފަޔާޒް އެދި ގޮވަމުންދަނީ އަވަސް ޝިފާއަކަށް – ފަޔާޒަށް އެހީތެރެވެދެއްވާ!

އެ ހަބަރު ލިބުނީއްސުރެ އަހަރެންގެ ހަމަ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާދެއެވެ. އެކަމާ ފިކުރު ކުރެވެނީއެވެ. ވިސްނެނީއެވެ. ބައެއްފަހަރު ލޮލުން ކަރުނަވެސް ހިލިގެންދެއެވެ. އަނެއްބައިފަހަރު އުންމީދުތައް އާވެ ހިތް ދިރިގެންދެއެވެ. އެހެންނުވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ވަޒީފާގެ މާހައުލުން ލިބުނު އެ އެކުވެރިޔާގެ ހާލަށްޓަކައި ހިތުގައި އުފެދިފައިވަނީ ނިހާއީ ލޯތްބެވެ. ކުލުނާއި ހަމްދަރުދީއެވެ. ވިންދެއް ޖަހާނަމަ ހަމަ ކޮންމެ ހިތަކަށްމެ އަސަރުތައް ކުރާނޭކަން ގައިމެވެ. ތއެއީ ހަމައެކަނި، ” އަހަރެންގެ ” އެކުވެރިއެއް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކާމިޔާބު މީހެއް : އިލަން މަސްކް

ޓެސްލާ މޮޓޯސް ދަންނަން ހެއްޔެވެ؟ ޓެސްލާގެ ކާމިޔާބީއަކީ “އައިސްބާގް” އެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. ލޯމައްޗަށް ފެންނަން ހުރީ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކަށް ވިޔަސް އަޑީގައި ވަނީ ނަގާފައިވާ ބޮޑެތި ތަކުލީފް ތަކާއި، ނުހުއްޓާ ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކެވެ. އެކަމަކު މިއުޅެނީ ޓެސްލާ މޮޓޯސްގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫނެވެ. ޓެސްލާ މޮޓޯސްގެ ފައުންޑަރ އިލަން މަސްކްގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ ކާމިޔާބު މީހެކެވެ. ޓެސްލާ މޮޓޯސް، ސްޕޭސް އެކްސް އަދި ސޯލަރސިޓީ މިއީ ހުސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކާމިޔާބު މީހެއް : ޖެކް މާ

ޖެކް މާ އޭ ބުނީމަ ތީގެ ތެރެއިން ކިތައް ބޭފުޅުންނަށް ގޫގުލް ސާޗް ކޮށްލައް ޖެހުންހެއްޔެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް މީގެ ދެއަހަރުކުރިން ހަމަ އެ ސުވާލު ކޮށްގެން މީހުން ގޫގުލް ސާޗްކުރިވަރަކަށް މިއަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއަށްވުރެ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ޖެކް މާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަލީބާބާ، އަލީއެކްސްޕްރެސް އަދި އަލީޕޭ ބުނީމަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް “ޖެކް މާ” ރެއަކާލާނެއެވެ. 23 ބިލިޔަން ޑޮލަރު މިހާރު މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރިކަމަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް