ސުފުރާ

Recipe

ރެސިޕީ: ޕީނަޓް ބަޓަރ ބަނާނާ ބްރައުނީޒް

ރެސިޕީ: ޕީނަޓް ބަޓަރ ބަނާނާ ބްރައުނީޒް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 ދޮންކެޔޮ 1 ޖޯޑު ހަކުރު 1/2 ޖޯޑު ބަޓަރ މެލްޓްކޮށްފައި 1 ސ.ސ ވެނީލާ 3/4 ޖޯޑު ފުށް 1/4 ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ 1/2 ޕީނަޓް ބަޓަރ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ  ދޮންކެޔޮތައް އަތުން ފިސްކޮށްލާށެވެ. ދެން ހަކުރު، ބަޓަރ، ވެނީލާ އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށް އަދި ކޮކޯ ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 4 ބިސް 200ގ ޑާރކް ޗޮކޮލެޓް 1 ޖޯޑު ވިޕިންގ ކުރ 1/2 ޖޯޑު ހަކުރު 1 ޕެކެޓް ޗިޕްސް މޯރ ބިސްކޯދު 3 މޒސ ބަޓަރ ނުވަތަ މާޖިރިން (މެލްޓް ކޮށްފައި) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ބިސްކޯދުތައް މިކްސަރަށް އަޅާލާފައި ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބަޓަރ އާއި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ޓްރޭގައި ފަތުރާލާށެެވެ. އަދި ސެޓްވަންދެން އައިސްއަލަމާރިއަށްލާ ފިނިކޮށްލާށެވެ. ބިހުގެ ގޮބަޅި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ސޮސެޖް ފޮޅި

ރެސިޕީ: ސޮސެޖް ފޮޅި ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ފުށް 1 1/2 ފެން 1 ބިސް 1 ސޮސެޖް ބޮނޑި 1 ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ތެޔޮ 1 ފިޔާ 1/2 ސަމްސާ އަސޭމިރުސް 1 ގިތެޔޮ މިރުސް ހިކަނދި ފަތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:  އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮޅި ފިހަން ބޭނުންވާ ފުށް، ފެން، ބިސް އަދި ލޮނު ލައިގެން ފުުށުން ގަނޑު ފިލަންދެން ގިރުވާލާށެވެ. ދެން ފޮޅި ފިހެފައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯކިބާ

ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯކިބާ ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 200ގ ބަޓަރު 6 ބިސް 2 ގެރިކިރު ދަޅު 200ގ ފުށް 100ގ ކަނަމަދު (މުގުރާފައި) 2 ސމ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ބިސް ގިރުވާފައި އެއްކުރެއްވުަމަށްފަހު ކިރު އަޅުއްވާ ރަނގަޅަށް ގިރުއްވާ  އެސެންސް އެޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ގިރާލުމަށްފަހު ފުށް އަޅުއްވާ މުގުރާފައިހުރި ކަނަމަދުގެ ކުޑައެތިކޮޅެއް ނަންގަވާ ބާކީ ހުރި ކަނަމަދު ގިރުއްވި ފުށްގަނޑަށް އަޅުއްވާ އެއްކުރެއްވުމަށްފަހު ބޯކިބާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ޕާން ޕުޑިންގަ

ރެސިޕީ: ޕާން ޕުޑިންގަ ބޭނުންވާ ތަކެތި: 10 ޕާން 1 ލ ކިރު 1 ޖޯޑު ހަކުރު 3 މސ ބަޓަރ ނުވަތަ މާޖިރިން 3 މސ ހަކުރު (ބްރައުން ކުރަން) ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތް: މިކްސްޗަރ އިން ޕާންތައް މުގުރާލާށެވެ. ކިރުގެ ތެރެއިން އެއްބައި މިކްސްޗަރ ތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު ބިސް، ހަކުރު، އެސެންސް، ބަޓަރ އަދި ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭގައި ހަކުރުކޮޅު ބްރައުން ކޮށްލާށެވެ. (ފެން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: އަލުވި ޕެޓީސް

ރެސިޕީ: އަލުވި ޕެޓީސް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 އަލުވި ( ކުދިކޮށް ކޮށާ ފެނުކައްކާފައި) 1/2 ސސ ރީނދޫ 3 ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 3 ހިނކަނދިފަތް 1 ދަޅު މަސް 1/2 ސސ މުގުރި މިރުސް 3 ބިސް ފެނުކައްކާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 100ގ ފުށް 1/2 ސސ އަޖިނަމޮޓޯ ލޮނުކޮޅެއް ބޭނުންވާނެތަކެތި ފުށްކޮޅު ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ފެންފޮދެއްގައި މޮޑެފައި ކުދިކުދިކޮށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ލަޒާނިޔާ

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ލަޒާނިޔާ ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ފުރަތަމަ ލޭޔަރ 20 ޗޮކްލެޓް ޗިޕް ކުކީސް 1/4 ޖޯޑު ބަޓަރ (މެލްޓް ކޮށްފައި) ދެވަނަ ލޭޔަރ 1 ޖޯޑު ވިޕިންގ ކްރީމް 1/2 ދަޅު ގެރިކިރު (ފިނިކޮށްފައި) ތިންވަނަ ލޭޔަރ 1 ޕެކެޓް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން 3 ޖޯޑު ކިރު (ފުލްކްރީމް)  ފިނިކޮށްފައި ހަތަރުވަނަ ލޭޔަރ 1 ޖޯޑު ވިޕިންގ ކްރީމް 1 މިލްކް ޗޮކްލެޓް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ފުރަތަމަ ލޭޔަރ ކުކީސްތައް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ނެސްލޭ ކްރީމް ޗޮކްލެޓް ކޭކް

ރެސިޕީ: ނެސްލޭ ކްރީމް ޗޮކްލެޓް ކޭކް ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ޗޮކްލެޓް ކޭކް 2 ނެސްލޭ ކްރީމް 1 ގެރިކިރު 1 ޖޯޑު ވިޕް ކްރީމް ޗޮކްލެޓް (ގާނާފައި) ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ ނެސްލޭ ކްރީމް ގެރިކިރު އަދި ވިޕް ކްރީމް އެއްކޮށް މިކްސްކޮށްލުމަށްފަހު ބަހައްޓާށެވެ.  ދެން ކޭކް ދެ ލޭޔަރ އަކަށް ފުރަތަމަ ކަފާލާފައި ފުރަތަމަ ލޭޔަރ މައްޗަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި މިކްސްޗަރ ގެ އެއްބައި އަޅާލާށެވެ. ދެން ކޭކްގެ އަނެއް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ:ޗޮކްލެޓް ކޭކް ޕުޑިންގ

ރެސިޕީ:ޗޮކްލެޓް ކޭކް ޕުޑިންގ ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ބިސް 1 ޖޯޑު ހަކުރު 2 ސސ މާޖިރިން 1/2 ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ 1 ޖޯޑު ފުށް 1 މސ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 ޖޯޑު ފުލް ކްރީމް މިލްކް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 2 ބިހާއި ހަކުރާއި މާޖިރިން އަދި ކޮކޯ ޕައުޑަރ މިކްސަރަށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. މިކްސަރުގައި ހުރި އެއްޗެހި ގިރާނިމުމުން ތައްޓަކަށް އޮއްސާލުމަށްފަހު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ބީޓްރޫޓް ސޭންޑްވިޗް

ރެސިޕީ: ބީޓްރޫޓް ސޭންޑްވިޗް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ބީޓްރޫޓް (ކައްކާފައި އޮތް) ޗީޒްކޮޅެއް (ގާނާފައި) ބަޓަރު މަސްޓަޑް އަސޭމިރުސްކޮޅެއް ލޮނުކޮޅެއް 1 ޕާން ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ޕާން ފޮތިކޮށްލާށެވެ. ދެން ޕާން ފޮއްޗެއްގެ މަތީގައި ބީޓްރޫޓްކޮޅު އަތުރާލުމަށްފަހު ޗީޒްކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ. އަދި ލޮނުކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސްކޮޅަކާއި މަސްޓަޑްކޮޅެއްވެސް ބުރުވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބަޓަރުޖެހި ޕާންފޮއްޗެއް އޭގެ މަތީގައި ބާެއްވުމުން ބީޓްރޫޓް ސޭންޑްވިޗް ތައްޔާރުވީއެވެ. އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް