ސުފުރާ

Recipe

ރެސިޕީ: ޕީނަޓް ބަޓަރ ބަނާނާ ބްރައުނީޒް

ރެސިޕީ: ޕީނަޓް ބަޓަރ ބަނާނާ ބްރައުނީޒް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 ދޮންކެޔޮ 1 ޖޯޑު ހަކުރު 1/2 ޖޯޑު ބަޓަރ މެލްޓްކޮށްފައި 1 ސ.ސ ވެނީލާ 3/4 ޖޯޑު ފުށް 1/4 ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ 1/2 ޕީނަޓް ބަޓަރ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ  ދޮންކެޔޮތައް އަތުން ފިސްކޮށްލާށެވެ. ދެން ހަކުރު، ބަޓަރ، ވެނީލާ އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށް އަދި ކޮކޯ ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 4 ބިސް 200ގ ޑާރކް ޗޮކޮލެޓް 1 ޖޯޑު ވިޕިންގ ކުރ 1/2 ޖޯޑު ހަކުރު 1 ޕެކެޓް ޗިޕްސް މޯރ ބިސްކޯދު 3 މޒސ ބަޓަރ ނުވަތަ މާޖިރިން (މެލްޓް ކޮށްފައި) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ބިސްކޯދުތައް މިކްސަރަށް އަޅާލާފައި ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބަޓަރ އާއި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ޓްރޭގައި ފަތުރާލާށެެވެ. އަދި ސެޓްވަންދެން އައިސްއަލަމާރިއަށްލާ ފިނިކޮށްލާށެވެ. ބިހުގެ ގޮބަޅި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ސޮސެޖް ފޮޅި

ރެސިޕީ: ސޮސެޖް ފޮޅި ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ފުށް 1 1/2 ފެން 1 ބިސް 1 ސޮސެޖް ބޮނޑި 1 ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ތެޔޮ 1 ފިޔާ 1/2 ސަމްސާ އަސޭމިރުސް 1 ގިތެޔޮ މިރުސް ހިކަނދި ފަތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:  އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮޅި ފިހަން ބޭނުންވާ ފުށް، ފެން، ބިސް އަދި ލޮނު ލައިގެން ފުުށުން ގަނޑު ފިލަންދެން ގިރުވާލާށެވެ. ދެން ފޮޅި ފިހެފައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯކިބާ

ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯކިބާ ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 200ގ ބަޓަރު 6 ބިސް 2 ގެރިކިރު ދަޅު 200ގ ފުށް 100ގ ކަނަމަދު (މުގުރާފައި) 2 ސމ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ބިސް ގިރުވާފައި އެއްކުރެއްވުަމަށްފަހު ކިރު އަޅުއްވާ ރަނގަޅަށް ގިރުއްވާ  އެސެންސް އެޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ގިރާލުމަށްފަހު ފުށް އަޅުއްވާ މުގުރާފައިހުރި ކަނަމަދުގެ ކުޑައެތިކޮޅެއް ނަންގަވާ ބާކީ ހުރި ކަނަމަދު ގިރުއްވި ފުށްގަނޑަށް އަޅުއްވާ އެއްކުރެއްވުމަށްފަހު ބޯކިބާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް