ދީން

Religion

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނާއި ޖަމުޢިއްޔަތުއް ސަލަފް ގުޅިގެން ދީނީ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނ

މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނާއި ޖަމުޢިއްޔަތުއް ސަލަފް ގުޅިގެން މީދޫގައި އަޤީދާއާއި ގުޅޭ ދީނީ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ މި ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވާނީ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ރައީސް ޝައިޚް އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް، ޝައިޚް ނިމާލް މުހައްމަދު އަދި ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުކަމަށް އެމް.އައި.އެފުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ހަފްތާ ބަންދަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދުޢާ އަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރުކަން ހަނދުމަކުރައްވާ!

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުން މިދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު މާޔޫސްކަމުގައި ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ދުޢާކަމުގައި ހަނދުމަކުރަންޖެހެއެވެ. މިފަދަ މުޞީބާތްތަކުން ސަލާމަތްކުރެއްވުން އެދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި އެދި ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ. މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް ﷲގެ ރަޙުމަތަށް އެދި އެންމެންވެސް ދަންނަވާށެވެ. ރޭގަނޑުގެ ފަހު ބަޔަކީ ﷲ އެކަލާނގެ އަޅުންގެ ދުޢާތައް އަޑު އައްސަވާ، އެ އިޖާބަކުރައްވާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން ޝެއިޙް އިލްޔާސްގެ ދަރުހެއް ކެންސަލްކޮށްފި.

މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނީގައި މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިންގެ ދަރުހެއް ރަށު ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން ބުނެފިއެވެ. އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝިހާމް ބުނީ މިރޭ ޝައިޚްގެ ދަރުސް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ކައުންސިލްގައި އެދުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކުވެރި ކުލަބުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި!

މިއަންމާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ފަށާފައިވާ ހެލްޕް ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ރޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެކުވެރި ކުލަބުގެ މި ހަރަކާތުގައި 50 ރުފިޔާއަށް ފިހުނު މަހުގެ ޕެކޭޖެއް ގަނެގެން ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ފިހުނު މަހުގެ ޕެކޭޖުގައި ފިހުނު މަސް، ފަސް ރޮށި، ކުރުނބާ ފަނި، ފެން އަދި ދުފުން ހިމެނޭ މި ޕެކޭޖް، …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.

ހައްގު ގޮތުގައި ދެމިހުރެ، ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް އިންސާނާ ގެންގޮސް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިޔަކަށް ވަނީ ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އެކުވެރިންނެވެ. އަދި ނުބައި ނުލަފާ މީހުންނާ ދުރުހެލިވުމެވެ. ސަބަބަކީ އިންސާނާ އަކީ އޭނާ އާއި އެންމެ އެކުގައި އުޅޭ މީހެއްގެ ގޮތް ކޮޕީ ކުރާ މީހެކެވެ. ވީމާ، މީހެއްގެ ގޮތް ބަލަންވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަވެސް ޖެހެނީ އޭނާގެ އެންމެ އެކުވެރިންނަކީ ކޮންކަހަލަ ބަޔެއްތޯ ބަލާށެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ހަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނީ ލަވަ ކިޔުމާއި ދުރަށް ދިއުމުން – އަލީ ރަމީޒް

ކުރީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރުމަށްފަހު އެ ނުބައި މަގު ދޫކޮށް ﷲގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި އަލީ ރަމީޒަށް ހަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދިޔައީ ލަވަ ކިޔުމާއި ދުރަށް ދިއުމުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނާއި ޖަމުޢިއްޔަތު ސަލަފް ގުޅިގެން ރޭ މީދޫ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފޯރަމަކީ އަލީ ރަމީޒްގެ ޙަޔާތުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޯރަމެކެވެ. މި ފޯރަމުގައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޢީދު މަޖަލުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރާއިރު މި މުސްލިމުންގެ މަތިން ހަނދާން ކުރައްވާ!

މުސްލިމް އުއްމަތަށް އަހަރުގައި ބައްދަލުކުރާ ދެ ޢީދުގެ ތެރެއިން ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާއި ގުޅިގެން އަންނަ އަޟްޙާ ޢީދު ބައްދަލުކުރުމާއިއެކު ޢީދުގެ މަޖަލުގައި ގިނަ ބަޔަކު އުޅެމުންދާއިރު ހަމަ މި މުސްލިމް އުއްމަތަށް ނިސްބަތްވާ ރޮހިންގިޔާގެ ތުއްތު ކުދިންނާއި ހަމައިން ފެށިގެން ބޮޑެތި މީހުންވެސް ރޮއެ އާދޭސްކުރަނީއެވެ. މިޔަންމާގެ ސިފައިންނާއި ހައްދުފަހަނާ އަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުންގެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމީހުންގެ ހަމަލާތަކުގައި އެތަކެއް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު މިއަދު މީދޫގައި ދެއްވާ ދަރުސް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ !

މިއަދު އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނީގައި އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ދެއްވާ ޙާއްސަ ދަރުސް ‘މީދޫ ޓައިމްސް’ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ‘ނަމާދު’ މި މަޢުޟޫއުއަށް ބާއްވާ މި ދަރުސް ލައިވްކުރަން ‘މީދޫ ޓައިމްސް’ އިން ނިންމީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މި ދަރުސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މީދޫގައި ދެއްވާފައިވާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ޙާއްސަ ދަރުހެއް އަސުރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނީގައި

މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކުރާ، އައްޝައިޙް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުހެއް މިއަދު އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނީގައި އޮންނާނެއެވެ. މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ޑީން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ މި ދަރުސް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މަޢުޟޫއުއަކީ “ނަމާދު” ކަމަށް މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ރަޝީދު ބުނި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދީނީ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުމަށާއި ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވުމަށް ޝައިހް އަލީ ޒާހިރު މީދޫއަށް!

ދީނީ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުމަށާއި މީދޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައިދާނުގައި ކުރާ ޢީދު ނަމާދު އިމާމްވެކުރެއްވުމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ދީނީ ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މިރޭ އޮންނާނީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ބާއްވާ ޙާއްސަ ސެޝަނެއްކަމަށް އެ ފައުންޑޭޝަނުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އެއަށްފަހު މާދަމާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް