ކުޅިވަރު

Sports

MT Roadha Quiz 1439 – 3 vana suvaalu

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 3 ވަނަ ސުވާލު 3- މުސްލިމުން އަލް ޙަބަޝާއަށް ހިޖުރަކުރީ ކިތައް ފަހަރު؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/yMyC6hME3Mzgxgop2 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މާދަމާ (4 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00 އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެމް. ޓީ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 1 ވަނަ ސުވާލު

1- ތުއްޕުޅުއިރު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ނަބީޭކަލަކީ ކޮބާ؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ! https://goo.gl/forms/4hAQ10M13tIKV7xj1 މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާޚަކީ މާދަމާ (2 ރަމަޟާން 1439) ގެ މެންދުރު 12:00   އެޑިޓޯރިއަލް http://meedhootimes.com

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ: އެއްބައިވަންތަ މިސާލެއް!

އަވަށު ވާދަވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ރަށަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް އެހެނަސް އަވަށު ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކަކީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މީދޫގައި ބިނާކުރަން ކުރެވުނު މަސައްކަތެވެ. މި ބުނެލީ ތާރީޙުގެ ތެރެއިން މީދޫ އޮތްގޮތުގެ ކުޑަ ވާހަކަކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު އެދުވަސްތައް މިވަނީ މާޒީގެ ތެރެއަށް ވަދެ އޮބާލާފައެވެ. އެ ތާރީޙު މިއަދު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ކޯޗުގެ އާދޭސް ސަޕޯޓަރުންނަށް: “ފަހު މިނެޓާއި ހަމައަށްވެސް އަޑު ކެނޑުނަ ނުދޭތި!”

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޒޯން 3 ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ސަޕޯރޓަރުންނަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމ ސަޕޯރޓެއް ޓީމަށް ދިނުމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު ހަސަން ޝަރީފް އެދިއްޖެއެވެ. ކޯޗު މިގޮތަށް އެދިފައިވަނީ އިއްޔެ ފަރިތަކުރުންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ‘އެމް.ޓީ’އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަރވިޔުއެއްގައެވެ. މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ކޯޗު ހަސަން ޝަރީފް ބުނީ “އެދެނީ އެންމެ ފަހު މިނެޓާއި ހަމައަށްވެސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފައިނަލް މެޗުގައި ޓީމަށް ސަޕޯރޓުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ނައިފަރަށް!

މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރުގައި ކުޅޭ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޒޯން 3 ގެ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް މީދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނައިފަރަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ބ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން ފެހެންދޫ އާއި ދެކޮޅަށް މިއަދު ކުޅޭ މެޗު ބެލުމަށް މީދޫން ސަޕޯރޓަރުން ދިއުމަށް މީދޫގެ ހުރިހާ ލޯންޗު ފަހަރުތަކެއް ފުލް ވެފައިވާއިރު އެކި މީހުން އަންނަނީ މިއަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކުންނާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ލޯންޗުތައްވެސް ހިފަމުންކަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޝަމްވީން ފިޓުވެ އެނބުރި ޓީމަށް، ކޯޗަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް!

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫން ހޯދިއިރު ޓީމުގެ މެދުތެރޭގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި މުހައްމަދު ޝަމްވީން ޓީމަށް އެނބުރި އައުމަކީ ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށް ކޯޗު ހަސަން ޝަރީފް ބުނެފިއެވެ. މާދަމާ ކުޅުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ‘އެމް.ޓީ’ އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަރވިޔުއެއްގައި ކޯޗު ބުނީ ޝަމްވީންއަކީ އަތޮޅު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުގައި މެދުތެރޭގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއ އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށާއި ބޮޑު ފައިނަލަކާއި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޓީމު ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު، އަމާޒަކީ އަތޮޅަށް ނުލިބި އޮތް ތަށި ހޯދަދިނުން – ކޯޗު ރޯމިއޯ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޒޯން 3 ގެ ފައިނަލްގައި މާދަމާ މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބާއި ފެހެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބު ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ކޯޗު ހަސަން ޝަރީފް ބުނެފިއެވެ. މެޗުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަހު ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށްފަހު ‘އެމް.ޓީ’ އާއި ވާހަކަދައްކަމުން ކޯޗު ހަސަން ބުނީ، މާދަމާގެ މެޗަށް ޓީމު އެންމެ ފުރިހަމައަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށާއި އަމާޒަކީ އަތޮޅަށް ނުލިބި އޮތް ތަށި މާދަމާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ހަތަރު އަހަރުތެރޭ ޒޯންގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ރ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބު!

2015 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރި “މިނިވަން 50” އާއި ގުޅުވައިގެން ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، އެފް.އޭ.އެމްއިން ފެށި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާތާ މިއަހަރު މިވަނީ ހަތަރު އަހަރުވެފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަތޮޅު ބުރު ކުޅެ އެއަށްފަހު އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން ޓީމުތައް ޒޯން ބުރުގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް ރާވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުނު ފަހުން މިދިޔަ ތިން އަހަރު ޒޯންގައި ރ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ކުޅެފައިވެއެވެ. …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފަހަތުން އަރާ ނައިފަރު ބަލިކޮށް މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޒޯން 3 ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރު ބަލިކޮށް މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރުގައި ކުޅުނު މި މެޗު މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ލީޑު ނެގީ މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުންނެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު އާސިފްއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އަތޮޅަށް ތަށި ގެނައުމުގެ އަޒުމާއިއެކު މީދޫ އެސް.ސީ ޒޯން ބުރަށް!

2015 ވަނަ އަހަރު ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ފެށި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިފަހުން ޒޯންގެ ތަށްޓަކީ ރ. އަތޮޅަށް ގެނެވިފައިވާ ތަށްޓެއް ނޫނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ރ. އަތޮޅުން ދުވާފަރު ޒޯނަށް ދިޔައިރު އެ ފަހަރު ޒޯން ކާމިޔާބުކުރީ އޭދަފުށިންނެވެ. ޖެހިގެން އައި 2016 ވަނަ އަހަރު އިންނަމާދޫ ޒޯންގެ ޖާގަ ހޯދިއިރު އެ ފަހަރުވެސް ޒޯން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ އޭދަފުށިންނެވެ. މިދިޔަ 2017 …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް