ކުޅިވަރު

Sports

އަލިފުށި ކަޓުވާލުމަށްފަހު އުނގޫފާރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް!

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި އިއްޔެ އުނގުފާރާއި އަލިފުށި ބައްދަލުކުރި މެޗު ހަނިގޮތަކަށް ކާމިޔާބުކޮށް އުނގުފާރުން އަލިފުށި ކަޓުވާލުމަށްފަހު މުބާރާޓުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫ ރަސްމީ ބޯލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އުނގުފާރުން ކާމިޔާބުކުރީ ޔާސިން ފިރާޤު ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖަހައިދިން ލަނޑުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އަލިފުށި ޓީމުގެ ބައެއް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނާއި ނުލާ ކުޅުނު މި މެޗުގައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށި މެޗު: ސެމީ ފައިނަލެއް ފަދަ މެޗެއް!

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް މީދޫ އާއި ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ މިއަދުގެ މެޗަށްފަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި މެޗަކީ ދެ ޓީމަށްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މެޗަކަށް މިވަނި ވެފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް މި ދެ ޓީމުވެސ ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު ދެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އިދިކޮޅުން ނިކުންނަނީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް، އަމާޒަކީ މޮޅެއް – ކޯޗު ރޯމިއޯ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ، އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބާއި އިންނަމާދޫ ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. މި މެޗު އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 15:45 ގައި މީދޫ ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މިއަދުގެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު އަލިފުށްޓާއި އުނގުފާރުވެސް ބަލިކޮށް މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެ އިންނަމާދޫއަށްވަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ބަންދުވެފައެވެ. މެޗުގެ ކުރިން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އަލިފުށި ބަލިކޮށް މީދޫ އެސް.ސީއިން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު މީދޫ އާއި އަލިފުށި ބައްދަލުކުރި މެޗު މީދޫން ކާމިޔާބުކޮށް ފެންވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.  މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށް މީދޫ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 އިންނެވެ. މި ލަނޑު މީދޫ އެސް.ސީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަޙްމަދު އާސިފް (ތެޅޭ) އެވެ. މި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މެޗުގެ 55 މިނެޓުގައެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ މެޗުވެސް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ ތިން ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު މީދޫއާއި އަލިފުށި ބައްދަލުކުރާ މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މީދޫ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުވެސް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވްކުރި އިރު 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެދުވަހުގެ މެޗުވެސް މީދޫ ޓައިމްސް މެދުވެރިކޮށް ބަލާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ މެޗުތައް އެމް.ޓީއިން ލައިވް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މީދޫ ސަޕޯރޓަރުންނަކީ ތަފާތު ބައެއް! މިއަދު ވަކިން ތަފާތުވާނެ!

މިނިވަން 50 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނަމުގައި އެފް.އޭ.އެމްއިން 2015 ވަނަ އަހަރު އެފް.އޭ.އެމްއިން ފެށި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވެގެންގޮސްފައިވަނީ މީދޫއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިން މުބާރާތަކަށެވެ. އެންމެން އެކައްޗަކަށް ހަދައިދިން މުބާރާތާކަށެވެ. އެ ފަހަރުވެސް މީދޫގެ ސަޕޯރޓަރުންގެ ސަޕޯރޓު އެންމެންގެ ލޮލުގައިވެސް އަޅައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު މިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރުގައި ބޭއްވުނު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫ ސަޕޯރޓަރުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ސަޕޯރޓު އެންމެވެސްވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ މެޗަށް ސަޕޯރޓަރުން ގިނަކުރުމަށްޓަކައި އަލިފުށި ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ބަންދުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު މީދޫ އާއި އަލިފުށި ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބެލުމަށް މީދޫއަށް އައުމަށްޓަކައި އަލިފުށި ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން އިންޓަވަލް ފަހުން ނުބާއްވާކަމަށް އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ. އަލިފުށިން އެމް.ޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނީ، މިއަދު 11 ޖަހާއިރު ސަޕޯރޓަރުން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން އިންޓަވަލް ފަހުން ނުބާއްވަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަލިފުށި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްއަށް އެމް.ޓީއިން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މެޗު ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ހިއްވަރުގެ ސަބަބުން – ކޯޗު ރޯމިއޯ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އުނގޫފާރު އެފް.ސީއަތުން މޮޅުވެވުނީ މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ހިއްވަރާއި ކުރި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންކަމަށް ކޯޗު ރޯމިއޯ ބުނެފިއެވެ. އިއްޔެގެ މެޗަށްފަހު ‘އެމް.ޓީ’ އާއި ވާހަކަދައްކަމުން ކޯޗު ބުނީ މެޗުގައި ޓާގެޓުކުރި ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމާއިއެކު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށާއި ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޓީމުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މިދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބާއި އުނގޫފާރު ބައްދަލުކުރާ މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު މީދޫ އެސް.ސީއާއި އުނގޫފާރު ބައްދަލުކުރާ މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މެޗު ލައިވްކުރަން އެމް.ޓީން ނިންމީ މެޗު ބަލާލުމަށް ރަށަށް ނާދެވިފައިވާ އެތައް ބަޔަކަށް މެޗު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ މުޅި މެޗުއެއްކޮށް މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ބަލައިލެވޭނެއެވެ. މިއީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ މެޗެއް ‘އެމް.ޓީ’ގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު މީދޫ އެސް.ސީއިން އުނގޫފާރާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަނީ!

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން އުނގޫފާރު އެފް.ސީ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނެއެވެ. ޒުވާން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއިއެކު މީދޫ އެސް.ސީއިން މިއަހަރުގެ މުބާރާތާއި ކުރިމަތިލާއިރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތި ހަނދާން ނައްތާލާ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމެވެ. މެޗުގެ ކުރިން އެމް.ޓީ އާއި ވާހަކަދައްކަމުން މީދޫ އެސް.ސީގެ ކޯޗު ހަސަން ޝަރީފް (ރޯމިއޯ) …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް