ވާހަކަ

Stories

ވާހަކަ: މަޢާފަށްވުރެ… – 2

ވާހަކަލިޔުނީ: އަޙްމަދު ޝަރީފް، ޕެޝަންވިލާ  ރ. މީދޫ އެހާ ހިސާބުން ދެމީހުންގެ ރަޙްމަތްތެރިކަން ފެށުނީއެވެ. ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކާއި ގަޔާވާކަން އެނގުމުން އެ ގުޅުން ލޯތްބަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭގެފަހުން ދެމީހުން އެކި ތަންތަނުން ބައްދަލްކޮށް ލޯބީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރަމުން ދިޔައެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުދިކުދި ކަންކަމާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ގުޅުން ހީނަރުވާ ހާލަތްތައް ދިމާވިނަމަވެސް ދެމީހުންގެ ގުޅުން އަބަދުވެސް ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. ދެފަރާތުގެ އާއިލާއަށް ދެމީހުންވެސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ވާހަކަ: މަޢާފަށްވުރެ…

ވާހަކަލިޔުނީ: އަޙްމަދު ޝަރީފް، ޕެޝަންވިލާ  ރ. މީދޫ     ރެއަކީ މިލަހަނދުވަރެއް ދުނިޔެއަށް ދީފައިވާ ރެއެކެވެ. އުޑުމަތި ފެންނަނީ ފުސް އަނދިރިކޮށެވެ. އުޑުމަތިން ތަރިއެއްހާ ހިސާބުވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މަޑުމަޑުން ވައިރޯޅި ވަމުންދިޔައެވެ. ތެތްފިނި ވައިރޯޅިއެވެ. ހީވަނީ ވިއްސާރަ ވިލާގަނޑެއް އައުމުގެ ނިޝާނެއް ހެންނެވެ. މަޑުމަޑު ވައިރޯޅިއާއި އެކު ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާލާ ރާޅުގެ އަޑުގެ އިތުރުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޫންޖަހާފައިދާ ދުއްވާ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން އެހެން އަޑެއް ނީވެއެވެ. ދިޔަވަރު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ވާހަކަ: ލަނޑުދަނޑި

ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށްފަހު، ހާރިޝް ސައިކަލަށްއަރާ ދުއްވާލީ ނަމާދުތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމަށާއި މިރޭ އޮންނަ ޓީމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ގަޑިނުޖެހި ހާޟިރުވުމަށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ހަނދާންކޮށްދެމުންނެވެ. މިއަދު ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް އޭނާ އެ ދިޔައީ، މަޢްރިބް ބަންގީގެކުރިން ފިހާރައަކާއި ހަމައަށް ދާންޖެހޭތީއެވެ. މަންމައަށް ގެންގޮސްދޭންބުނި މިރުސްކޮޅާއި ލުނބޯކޮޅުގެ މަތިން ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވެގެންނެވެ. ހާރިޝްއަކީ ޒިންމާދާރު ޒުވާނެކެވެ. ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން އަތޮޅުށް ނަމޫނާ ޝަހްސިއްޔަތެކެވެ. ރާއްޖެތެރެއިން ހޮވާލެވޭނެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޒުވާން އެއް ކޯޗެވެ. އަތޮޅުތަކުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މައެއްގެ ދުލުން…

ދުވަހަކީ ބޮޑު ބަންދަށްފަހު އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުނު ދުވަހެވެ. އޭރު ގަޑިން މެންދުރު 1 ޖަހަނީއެވެ. އަހަރެން އިނީ ނިޔާޒާއި އިބާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ދޮރުގައި ޓަކި ދިނުމާއެކު ދުވެފައި ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލީމެވެ. “ދަރިފުޅު ލަސްވެގެން މަންމަ ހަމަ ގުޅަން އުޅެނިކޮށް ތިއައީ” ނިޔާޒު ދިއްކޮއްލި ދަބަހުގައި ހިފަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. “އަވަހަށް ހިނގާ ޔުނީފޯމް ބަދަލު ކޮށްގެން ކާން. މަންމަ ހުންނާނެ ވަރަށް މީރު އެއްޗެއް ހަދާފަ” …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން ( ވާހަކަ 1 )

އަބޫ ޔަޒީދު ( މާތް ﷲ އޭނާއަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށިއެވެ ) ވިދާޅުވިއެވެ. ” އަހަރެންގެ އުމުރުން 20 އަހަރުގައި އެއްދުވަހަކު އަހަރެންގެ މަންމަ ބަލިވެގެން އެއް ރެއަކު މަންމަ ކައިރީގައި ހުރުމަށް އެދުނެވެ. އަހަރެން މަންމަ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރީމެވެ. އަހަރެން، އަހަރެންގެ އެއް އަތް މަންމަގެ ބޯ ދަށަށް ލީމެވެ. އަދި އަނެއް އަތުން މަންމަ ގައިގައި ފިރުމަމުން ސޫރަތުލް އިޚްލާސް ކިޔަވަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ވާހަކަ: އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އޯގާވެރިކަން އުތުރިއަރައިގެން ދިޔަ ހިނދު!

މި ބަޔާންކުރާ ޙާދިޘާއަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމްވެގެންދާހިނދު، ޢަދުލު އިންޞާފް ހޯދުމުގައި އޭގެ މަތި މައްޗަށް ރަޙްމަތާއި އޯގާވެރިކަން ގަދަވެގެންދާ މިސާލުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިސާލެކެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރަށެކެވެ. މަރުޒޫކީގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ޢަދުލުވެރި ޤާޟީއެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެވެ. އެމުސްކުޅި ދައިތަ ޢަދާލަތުގެ ދަރުބާރަށް ޙާޟިރުކުރެވިފައިވަނީ، ދަނޑުބިމަކުން ދަނޑިއަލުވިއެއް ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ކުށުގައެވެ. އަންހެނާ އޭނާގެ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވެ، އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ބުނެވެން އޮތް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ނުރަ އިސްތަށީގެ އިންޒާރު

އިޔާސް ބިން ޤަތާދާ އައްތަމީމީ އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ވެރިމީހާ އެވެ. އެއްދުވަހަކު، އިޔާސް އަށް ކުޑަ އެއްޗެއް ފެނިލައްވައިފިއެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ އާދައިގެ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އިޔާސްއަށް އެ ވެލެއްވީ ވަރަށް ބިރު ހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިލެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ތުނބުޅިފުޅުން ނުރަ އިސްތައްޓެކެވެ. އެފެނިލެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނަށް ވެސް ނުވެނުދާނެ މަރުގެ މަތިން އެކަލޭގެފާނަށް ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ. ވަޤުތުން އެކަލޭގެފާނު މާތް ﷲ އަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ވާހަކަ: ކުށަކާނުލާ… – 2

(ނޯޓް: މިވާހަކައަކީ “މީދޫ ޓައިމްސް”ގެ ކިޔުންތެރިޔަކު މިހާރު ލިޔަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ.) ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗަށްވަނީ މާލެދާން ފުރަން އައިސްތިބި މީހުންނާ އެމީހުން ފުރުވުމަށް އައިސްތިބި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާ މީހުންނާގެން ފުރިފައެވެ. އެކިދިމަދިމާލުން މީހުންތައް ބަނދަރާ ދިމާއަށް އަންނަތަންފެނެއެވެ. ޔޫނާ އާއި އޭނާގެ މަންމަގެ އިތުރުން ދިމްނާގެ އާއިލާވެސް ޔޫނާއާއި ފަހުގެ ސަލާމްކުރުމަށްޓަކާ ބަދަރާދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ފުރުމުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ޔޫނާގެ ހިތްވެސް ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ. ގާތްމީހުންނާ ވަކިވުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ވާހަކަ: ކަފުނަކަށް ވުމުގެ ކުރިން…. – 2

(20 މެއި 2016ގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) “ކަފުނަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އަހަރެންނަކީވެސް އަހަރެންގެ ފުރާނައަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ލޯބިވާ މާހީ އާއިއެކު އުފާވެރި ޙަޔާތެއް އުޅުމުގެ ހުވަފެންތައް ދެކެމުން އައި މީހަކީމެވެ. އަހަރެން މާހީއާއި ގުޅުނީ 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2007 ގައެވެ. އަހަރެމެންގެ ގުޅުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބަދަހިވަމުންގޮސް އެކަކު އަނެކަކާނުލައި އުޅެން އުދަނގޫ ވާވަރަށް ލޯބި ވެވިއްޖެއެވެ. މާހީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންނާ ދުރުނުވާނޭ ކަމަށް އަހަރެން ޔަޤީން ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް… ކަންތައްވީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ވާހަކަ: ކުށަކާނުލާ…

(ނޯޓް: މިވާހަކައަކީ “މީދޫ ޓައިމްސް”ގެ ކިޔުންތެރިޔަކު މިހާރު ލިޔަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ.)                     އިރުގެ ރަންދޯދިތަކުން ދުނިޔެމަތި އުޖާލާވަމުންދިޔައެވެ. ކާޅާއި ކޮވެލީގެ އަޑުން ރަށުތެރެއަށް ވަނީ ދިރުން ގެނެސްދީފައެވެ. މަދުމަދުން މީހުން ހޭލަމޭލިވެ އުޅޭތަންފެނެވެ.                     ޔޫނާއަށް ހޭލެވުނީ ފޯނު އެލާމްވާން ފެށުމުންނެވެ. ފޯނުނަގާ އެލާމް އޮފްކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްފަރާތަށް ފުރޮޅެލީ އަދިވެސް ނިދާލަން ބޭނުންވެގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފުންމައިގެން ތެދުވީ މިއަދަކީ އޭނާ ނާރސިން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކާ މާލެދާން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް