ކޮލަމިސްޓުން
މުޖްތަމަޢުގައި މުންކަރާތެއް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިނގާ ހިނދު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަމަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭ ބަޔަކީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައި ކަންކަން ނ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ
...