ޙާތިމް ޔޫސުފް
މުޖްތަމަޢުގައި މުންކަރާތެއް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިނގާ ހިނދު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަމަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭ ބަޔަކީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައި ކަންކަން ނ...
އަދި ކިޔާލަން
ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުންސުރެ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އަޅާލާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބައ...

އެންމެ ފަހުގެ
...