މުނިފޫހިފިލުވުން
އަހަރުތަކެއް ކުރިން އިމާމަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރިއެވެ. އެއަވަށަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އާންމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަމުން އައީ ބަހެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އިމާމ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ
...