އެހީ
ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުންސުރެ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އަޅާލާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބައެކެވެ. ރާއްޖެ އައިސްދާ ބޭރު މީހުންވެސް އެބައިމީހުންގެ ފޮތްފޮތުގައިވެސް މިކަން މިގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ
...