ޚަބަރު
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.   ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެން...
އަދި ކިޔާލަން
ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު ލޯބީގައި އިބްރާހިމަށް އޮތީ އެކަކުން ފުއްދާލުމެވެ. އަންހެނުންގެ ޒ...

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ލިބުނުއިރު ކުރީ މަސްތަކަށްވުރެ ބިލް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތ...

ކޮވިޑް  19  ޖެހުނު  88  އަހަރުގެ  މީހަކު  ނިޔާވެއްޖެއެވެ.   ތަފ...

ސަޖިދައިގެ ލައްޒަތާއި ޢަރާމު އިޙުސާސްކޮށްފި މީހަކު ލަވަޔާއި މިއުޒިކްގެ ތެރެއަށް ނުދާނެކަމަށް މަޝްހޫރ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 12 މެއި 2020 އިން 31 މެއި 2020 ގެ...

ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން މީދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ 109 ޕެކެޓް ކަދުރު...

މިހާރު ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖެނެރޭޓަރަށް ލޯޑު ބޮޑުވާނަމަ މާދަމާވެސް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަ...

ރ. މީދޫއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ މިރޭވެސް މީދޫގެ ބޮޑު...

މުޅި  ރ  އަތޮޅަށް  ހުޅުވާލައިގެން  ޑޫޒިއަންސް  ފައުންޑޭޝަނުން  މަދަހަ...

ރ. މީދޫގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ދެ ޖެނެރޭޓަރުގެ ތެރެއިން ޖެނެރޭޓަރަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ...

ޖެނެރޭޓަރަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެ  މުޅި  މީދޫއިން  ކަރަންޓު  ކެނޑިއްޖ...

އަޑީ  ތެޔޮ  ބަދަލު  ކުރުމަށް  މިއަދު  މެންދުުރު  14:00  އިން &nbs...

ރ.  ދުވާފަރުން  ނެގި   4  ސާމްޕަލްވެސް  ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ.   ތަފްސީ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް މިއަދު ހަވީރު 17:30 ގައި ޤައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާގޮ...

ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ރ. މަޑޫއްވަރީން ނެގި ދެ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ. &nb...

ކޮވިޑް  19  އަށް  ޓެސްޓް  ކުރުމަށް  ރ.  އިނގުރައިދޫއިން  ނެގި ދެ...

ރ.  ދުވާފަރު  ގެއެއް  މޮނިޓަރިންގ  ހާލަތަށް  ގެނެސްފިއެވެ. މިގޭ  މޮނިޓ...

ރާއްޖެއިން  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒިޓިވްވި  މީހުންގެ  އަދަދު  514 &...

ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 4 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް މިއަދު ރ. ދުވާފަރުން...

އިތުރު  95  މީހަކު  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.   މިކ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކު...

މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަންގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިއަދު...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރަށު ބަންދުކުރެވިފައިވާ މި ދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކ...

އީ ފީޑަރގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށީގެ މެއިން ބްރޭކަރަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ހައްލު ކުރުމަށް...

ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫ 'އަމާޒު ބޯޓު'ން ދަތުރުކުރުމަށްފަހު ރ. އިނގުރައިދޫއަށް އައިސްފައިހުރި އިނގުރައިދޫ މީ...

އެންމެ ފަހުގެ
...