ޚަބަރު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުފެއްދި ކޮމިޝަންތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާ...
އަދި ކިޔާލަން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ވާދަކުރާނެ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ވާދަކުރ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް މިއަދު ބ...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ 8:00 އާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ...

މީދޫގައި ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މިން ހަމަވާ ދަނޑެއް މިހާރު ދެ ނަމްބަރު ބޯޅަ ދަނޑުގެ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވ...

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

ދުނިޔޭގައި ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންސަރާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއް...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ހެނދުނު ސްކޫލަށް އަންނަނީ ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށް...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސ...

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ފިހާރައެއްގެ ސޭޓަކަށް އިން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި 60 އަހަރުގެ މީހެއް ހައްޔަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމަކީ މިހާތަ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް އިއްޔެ ބ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާނެ ކެ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތަށް ހޮވުމަށް ބާއްވާ...

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު، އަބަދުވެސް މީހުން ކުރާ ޝަކުވާއަކީ ހަރ...

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ...

އެންމެ ފަހުގެ
...