ޚަބަރު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުފެއްދި ކޮމިޝަންތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާ...
އަދި ކިޔާލަން
ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް، ބިޑުނުކޮށް ރަށްތައް ދޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް މާފަންނު ދެކުނު ދ...


އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ދިވެހި...

ބައިނަލްއަގްވާމީ ވޮލެންޓިއަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރ. މީދޫ ފެނަކަ ބުރާންޗްގެ މުވައްޒަފުން...

ޔަމަންގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ މުސްލިމް ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު...

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިޢުލާންކ...

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިއެވެ. އެގޮތުން އޭޖީ އާއި 19 ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދ...

  މިއަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނ...

ދައުލަތުން ޗައިނާއަށް އެކަނިވެސް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭ! ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޖުމ...

  މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ވައްދައިގެން ހިންގި ކަންތ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ވަދެ ހިންގި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބު...

  ިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމާއި ޙިލ...

  މީދޫގެ ބަނދަރުގައާއި އިޖުތިމާޢި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިތައް އައުޓްސޯސް...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ކޯލިޝަނަށް ދޫކޮށްލުމ...

ޮޅުދޫ އަޙުމަދު ވަޙިދު) ގެ ހެޔޮއެދުނަތަކާއި އެކު ގޭގެއަށް ކަލަންޑަރު ހަދިޔާ ކުރުން މެދުކެނޑުމަށްފަހު،...

އިއްޔެ މެންދުރު 13:00 އިން ފެށިގެން މިއަދު މެނދުރު 13:00 އާ ހަމައަށް ރ. މަޑުއްވަރީއަށް 104 މިލިމީޓަރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކުރާ ގެއަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަދެ ހިންގި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށ...

މިހާރު ހިނގަމުންދާ 18ވަނަ ރައްޔިތުންގެ ަޖިލީހުގެ 3 ވަނަދައުރުގެ މުއްދަތު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަ...

މަރުގެ ހުކުމާ ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަނީ އެއީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށްޓަކާ ކުރާ ކަމެއްގެ...

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ހުންނަ މީހަކު އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނަމަ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 6...

ކުރިއަށްއޮތް 2019 ވަނަ އަހަރު މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އ...

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުނުކުރާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން އިއުލާނުކުރުމާއެކު މިވެރިކަމުގައި އަނަސްގ...

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓް...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވ...

2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕ...

އެންމެ ފަހުގެ
...