ޚަބަރު
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.   ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެން...
އަދި ކިޔާލަން
މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުގެ ދަރުހެއް މާދަމާ ހަވީ...

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 245 އަށް އަރައިފިއެވެ.   ތަފްސީލް އަންނ...

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް އިތުރު 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.   ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ...

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް އިތުރު 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.   ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ...

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 'ޤުރުއާން ޗެލެންޖު'ގައި ބައިވެރި...

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ހަވީރު މީދޫ...

އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.    ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއް...

ރ. މީދޫގެ ފިހާރަތައް ބަންދު ގަޑިތަކުގައި ބޭރަށް ނިކުމެވޭނީ ޒަރޫރީކަމެއްގައި ޓާސްކްފޯސްގެ ހުއްދަ ލިބި...

ހަވީރު 4 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.    މިކަނ...

ޖަނަރޭޓަރަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެ  މީދޫއިން  ކަރަންޓު  ކަނޑާލައިފިއެވެ.&nb...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. މީދޫގައި އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްއިން ހާއްސަ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރެއް ޤާއިމ...

އިތުރު  36  މީހަކު  ޕޮޒިޓިވްވެ  ޖުމްލަ  އަދަދު  177  އަށް  އ...

އިތުރު  8  ދިވެއްސަކު  ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.    ތަފްސީލް އަނ...

އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 128 އަށް އަރައިފިއެވެ.    މިކަނ...

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހެއްގައިވެސް މާރސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަދިޔާވަށި ޕްރޮގުރާމްގެ މިއަހަރުގެ...

މާލެއިން އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.      ތަފްސީީލް އަ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާއިރު މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތަކ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުޅ...

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.    މ...

ރ. ފައިނު ގޭބިސީތަކުން ނަގަމުން އަންނަ ކުނީގެ ފީން 50 އިންސައްތަ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން...

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ...

ރ. މީދޫގައި ގޭސް ވިއްކަމުން އަންނަ ދެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުންވެސް ގޭސް ހުސްވެއްޖެއެވެ.   މީގ...

މާލެއިން  އިތުރު  ދިވެއްސަކު  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.&nb...

ކުރިއަށް މިއޮތް ރަމަޞާން މަހު މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުން ދީނީ ސުވާލު ކުއިޒެއް ބާއްވަން ނިންމާ އެކަން އިޢ...

މާލެއިން  އިތުރު  ބަންގަލަދޭޝް  ރައްޔިތެއް  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒ...

އެންމެ ފަހުގެ
...