ޚަބަރު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުފެއްދި ކޮމިޝަންތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާ...
އަދި ކިޔާލަން
ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ސެޝަނެ...

އިންތިހާބުތަކުގެ ވާހަކަދައްކަން ޕީ.ޕީ.އެމުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔި...

ރ. ފައިނުގެ އާއިލާއަކުން އެ ރަށުގައި ދޮޅިދާންގެއެއް އަޅައިދީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.  ...

1 އަހަރު ދުވަހަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ކެމިސްޓްރީ ޓީޗަރެއް ހޯދަން އިޢުލާ...

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 60 އަހަރުގެ ދިވެހި...

ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މުޖުތަމަޢުގައި އާއްމުވަމުންދާ ކުށްތަކާއި...

2019 ވަނަ އަހަރު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އޭލެވެލް ފުރިހަމަ ކުރި ދަރިވަރު ރ. މީދޫ ނަސީމީހިޔާ، ޒ...

ރ. މަޑުއްވަރީ ދޯންޏަކުން ވެލި ނަގަން ގޮސް އުޅުނު އެ ރަށުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  ފުލުހުން ބު...

ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ހިނގައިދާ...

އުނގުފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕްރައިވެޓް ރޫމްގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށަ...

ރ. އިންނަމާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓަރީގެ ހިދުމަތް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލް އަބްދުﷲ އަމީން ރަސްމީކޮށް...


ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީން 'އެޖެންޑާ 19 ރ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

އިޓަލީގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗީނީ ރ. އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފިއެވެ....

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެންމެ ބިޒީ އެއް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުކަމަށްވާ ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕ...

މީދޫ ކައުންސިލާއި ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމެއް ކ...

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ތިން ފިރިހެނުންގެ ގުރޫޕަކުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައ...

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށި ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމް ހުއްޓާލައިފ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީ...

މި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރ. މީދޫގައި 136 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅިގެންދާނެކަމަށް...

ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިއްޖ...

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހު ރަށްރަށުގައި ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރ...

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ ރ. މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުރަތަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކޮށް...

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މީދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.  ...

އެންމެ ފަހުގެ
...