ޚަބަރު
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރ. މީދޫގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އުވާލުމަށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.   ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރު...
އަދި ކިޔާލަން
އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި ދާއިރާއަށް ދެރަ ގޮތެއްވާނެ އެއްވެސް ކަމެއްގައާއި ...

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު "ތަޅެއް ނެތް، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނެއްވެސް ނ...

ރ. ދުވާފަރު އުމަރުއާބާދު އުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޒީކަށް ޖެހިފައިވާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޟިރުނުވާނަމަ އެމެމްބަރުންނަށް ލިބޭ މުސާ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ޢަބްދުލް މަސީހު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވ...

ކޮރަޕްޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަމުގައި ޑިފެންސް މިނ...

ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) 75000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރު...

 ބޮޑުވެގެންވާ މުސީބާތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމު...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަސް ދެމި ހުންނާނީ ރައީސް ޔާމީނާއިއެކުކ...

މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ 8ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ބާއްވައިފ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުތެރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލ...

މީދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުނުއިރު ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްކުރެވިފައިހުރި ވެލިފުނިތަ...

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެޓެރި ވެހިކަލްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބަޑީގެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިޙާރު ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވުމަށް ކައިރިވަމުން އަންނާތީވެ އަންނަ އަހަރުގެ...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހ...

  ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައ...

މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.    އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޖިލީހު...

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔަބުކޮށްފައިވާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމެޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ...

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑާއި ޓީވީ ގެ ޙިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ، މިއަދު ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެ...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުމަށް އިންތިހާބުގައި ވ...

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށ...

ރެއެކޭ އެއްގޮތަށް މިރޭވެސް މުޅި މީދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.      އިތުރު ތަފްސ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމް...

އެންމެ ފަހުގެ
...