ޚަބަރު
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.   ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެން...
އަދި ކިޔާލަން
ރާއްޖެއިން  ކޮވިޑް  ޖެހުނު  80  އަހަރުގެ  މީހަކު  ދަރުމަވަންތަ  ހ...

މާލެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.    މިކަން އެޗްޕީއޭއިން މިހާރުވަނީ އާއްމުކޮ...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަރާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އޮންލައިނ...

ރާއްޖޭގައި  ހަލުވިކަމާއެކު  ފެތުރެމުން  އަންނަ  ކޮވިޑް  19  އަށް  ...

ކޮވިޑް  19  އަށް  ޝައްކު  ކުރެވޭ  އަލާމަތްތަކެއް  ފެނުމާއި  ގުޅިގ...

މާލެއިން  އިތުރު 7  މީހަކު  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. &nb...

ކޮވިޑް  19  އާއި  ގުޅިގެން  މީދޫގައި  އުފައްދާފައިވާ   ދަށުން &nb...

މާލެއިން  އިތުރު 8  މީހުން  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. &nb...

ރ. މީދޫގައި އާއްމުކޮށް މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަން ބަންދުކޮށްފިއެވެ       މިގޮތުން...

ޖެނަރޭޓަރަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެގެން  މުޅި  ރަށުން  4  ގަޑިއިރަށް &n...

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްތަކަށް ބާރުތަކެއް...

ރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާތީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭ...

ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާއިރު މީދޫގެ އާއްމުތަންތަނާއި މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި...

މުޅި  ރާއްޖޭގައި  ޖަމާއަތުގައި  ނަމާދުކުރުން  މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. 

ހއ.  އުލިގަމުގައި  ހުރި  މީހެއްގެ  ފުރަތަމަ  ސާމްޕަލް  ކޮރޯނާވައިރަހަށ...

މާލެއިން  އިންޑިޔާ  ދެ  ރައްޔިތަކު  ކޮވިޑް  19 ްއަރައިފިއެވެ.   ތަފް...

މާލެއިން  އިތުރު  13  މީހަކު  ކޮވިޑް  19  އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ&nb...

މާލެއިން  16  ވަނަ  މީހަކު  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް  އަންނަނީ.. ...

ރ.  ދުވާފަރުގައި  ހޯމް  އައިސޮލޭޝަންގައި  ހުރި  މީހެއްގެ  ސާމްޕަލް &nb...

މިހާރު މާލޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު އެކަނިވެސް 7 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވ...

މިހާރު އޮތް ހާލަތު އަތޮޅުތެރޭގައި އޮވެއްޖެނަމަ ޖަމާޢަތުގައި ތަރާވީޚް ނަމާދު ކުރެވޭނެކަމަށް އިސްލާމިކ...

މާލެއިން ކޯވިޑް 19 އަށް 15 ވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.  އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..  ...

މާލެއިން 14 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިިޓިވްވެއްޖެއެވެ.  ތަފްސީލް އަންނަނީ..  

މާލެއިން 13 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިިޓިވްވެއްޖެއެވެ.    ތަފްސީލް އަންނަނީ.. &nbs...

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކޮ...

އެންމެ ފަހުގެ
...