ޚަބަރު
ޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމް ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް ސީރީޒް 'ޞާލިހުންގެ ބަގީޗާ'ގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ.   މި ދަރ...
އަދި ކިޔާލަން
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މީދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.  ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ރ. އަތޮޅުގެ ރައީސްގެ ޓި...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހ...

މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު މުޙައްމަދު  ސޯދިޤު ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރުމ...

ރ. މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މީދޫ ކައުންސިލ...

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީގައި ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ....

އިއްޔެއިން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި، ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އެންމެ އަޑުހަރުކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަ އ...

ރ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި 14 އަހަރުގެ އޯޓިޒަމް ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި އެހެންނަމ...

މީދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން އިއްވުމަށް...

ރ. މަޑުއްވަރީ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.   &...

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އަޝްހަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައ...

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ...

ރަށު ކައުންސިލަރުންނަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ އާއި ގުޅޭ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އިންތިހާބުވާ ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭން ސަރުކާރުން...

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިނ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް...

 ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ މާލޭގައި އޮންނާނެ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނ...

މީދޫގައި ޓާފް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ކަނޑައަޅާ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް އެބިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކ...


އަހަރުތަކަކަށްފަހު ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޔުނިފޯމު ބަދަލުކޮށް އާ ޔުނިފޯމުގައި ދަރިވަރުން ދިރާ...

ރ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރުކުރި މިޝްކާ ނަމަކަށްކިޔާ ޔޮޓެއްގެ ފަހަތުގައި އައްސާފައި އޮތް ޑިންގ...

މިރޭ ހަނދުކޭތަ ހިފާ ވަގުތު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި ހަނދުކޭތަ ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެކަމަށ...

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންނާއި އެކެޑަމިކް ސްޓާފުން ބޮޑު ބަންދަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު...

އެންމެ ފަހުގެ
...