ޚަބަރު
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.   ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެން...
އަދި ކިޔާލަން
މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އަށް މާލެއިންވެސް 12 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ނުރައ...

މާލެއިން  ޑައިރެކްޓް  ކޮންޓެކްޓްވި  ބަންގަލަދޭޝް  މީހަކު  ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވ...

މިހާރު މާލޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19 އަށް 11 ވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލީގެ ނުރ...

ކޮވިޑް 19 ގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެއަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއ...

މިވަގުތުވެސް 100 ވަރަކަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އުޅޭނެކަމަށް ޑރ. ޝީނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  އިތުރު ތަފްސީ...

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން މާލެއިން މުދާ ގެނައުމަށް ދަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރ. މީދޫއިން ގޭސް ސްޓޮކް...

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިއަދު އިރުއޮއް...

ރައްޔިތުން  ކަރަންޓު  ބޭނުންކުރާ  ވަރު  ވީހާވެސް  މަދު  ކުރުމަށް  ...

މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 އިން ފެށިގެން މީދޫގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތަކެއް މީދޫ ޓާސްކް...

މިއަދުން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މީދޫގައި ހިންގާ އެއްވެސް ފިހާރައެއް އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓެ...

ރަށުގެ  ބައެއް  ސަރަހައްދުތަކުން  ބައެއް  ގަޑިގަޑީގައި  ކަރަންޓު  ކެނޑ...

ރ. އަތޮޅު ފެރީގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ނުބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.    ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު 15:45 ގައި ޤައުމާ މުހާތަބުކުރެއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.  ...

މާލެ ސަރަހައްދު 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފިއެވެ    ތަފްސީލް އަންނަނީ.   

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ދެ ރިޒޯޓުކަމަށްވާ ރީތިފަރު އައިލެންޑް ރިޒޯޓު އަދި ދިގަލި މޯލްޑިވްސްއ...

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ދެ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މާމަނަގައު އަދި ދަ ސްޓެންޑ...

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހެއްގައިވެސް މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުން ބާއްވަމުން އަންނަ ކީރިތި ޤުރުއާން ކ...

އައިޓީ ސޮލިއުޝަނުން އެ ފިހާރައިގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ 37،215 ރުފިޔާގެ ދަރަނި މަޢާފްކޮށްދީފިއެވެ. ...

މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫ މަސްޖިދުލް ފަލާޙުގައި އެއާކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފ...

ރ. އަތޮޅުގަ ހިންގަމުން އަންނަ ދެ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ ހެރިޓެންސް އާރަށް އަދި ކުޑަފުށި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުނ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ދަތިހާލުގައި ދިރިއުޅޭ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް މީދޫގައި ހަރަކާތްތެ...

އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ.  އިތުރު ރ...

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށްވެސް ކާބޯ...

ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް...

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ ޖޯލި މޯލްޑިވްސް އަދި ރިޒޯޓު ހަދަމުން އަންނަ ރަށެއްކ...

އެންމެ ފަހުގެ
...