ޚަބަރު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުފެއްދި ކޮމިޝަންތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާ...
އަދި ކިޔާލަން
މާދަމާ ހެނދުނު އިރުކޭތަ ހިފާ ގަޑީގައި މީދޫގެ ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި އިރުކޭތަ ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ހ...

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އެ ރަށުގެ ގޭބިސީތަކަށް 2020 ގެ ކަލަންޑަރު ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.   މަޑ...

ޑިސެމްބަރ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގ...

މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ވޭޖު އުސޫލު މަސައްކަތް ކުރާނެ އިމާމުންނާއި މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް މީދޫ ކ...

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ވަޅި ހަރާ މަރާލާފައިވާ ޓެކްސީ ޑ...

ރ. މީދޫ ހިތްފަސޭހަގެ ސަޢީދު އިބްރާހިމް ވަނީ 22 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ.   ވީ...

ކުރިއަށް އޮތް ދިރާސީ އަހަރުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮ...

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެމުން އައި ވާހަކައަކީ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެ...

  މަޑުއްވަރީގައި 'ހަރުކަށި ފިކުރު'ގެ ބަޔަކު އުޅޭތީ އެމީހުންގެ ބޮޑުން ހޯދުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލ...

މަޑުއްވަރީގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް އިއްޔެ ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔަ ގެއެއްގެ މީހުން ފުލުހުން...

މީދޫގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަސްޓަމަރުން ޢަމަލުކު...

މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މީދޫއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ރުށްގަސްތައް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.  ...

މަޑުއްވަރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ހާއްސަކޮށް ދީނީ ހައްދުފަހަނާ އެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްދޭ ޙަބަރުތަކުގައ...

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް މަޑުއްވަރީގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގ...

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ރ. މަޑުއްވަރީގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ބޮޑު އޮ...

މި ރާއްޖެއިން ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލެވޭނީ ލާދީނީ ފިކުރުވެސް ނައްތާލެވިގެންކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލް...

ރ. އަލިފުށި ފަޅުން 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިގެން 200 އެނދުގެ ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަން ސަރުކާރުން ނި...

ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. އަލިފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން އަދި އީ.އައިއޭ ހެދުމަށް މިނިސްޓްރ...

ރ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޗާޖުންގެ ތެރެއިން އެންމެ...

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީގައި ހިންގަމުން އަންނަ އޮޕަރޭޝަނ...

ރ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޗާޖުންގެ ތެރެއިން އެންމެ...

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ރ. މ...

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި ވާދަކ...


2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރ...

އެންމެ ފަހުގެ
...