ޚަބަރު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުފެއްދި ކޮމިޝަންތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާ...
އަދި ކިޔާލަން
"މާތް ނަބިއްޔާ" މި މަޢުޟޫއުއަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލިޔާސް ހުސެއިން ދެއްވާ ހާއްސ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސ...

  މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ ރ...

އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކް، އެ...

މިއަދުގެ ފަތިސް ވަގުތު ނިޔާވި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ އައިމިނަތު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދ...

މީދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކާ ވަގުތީ ގޮތުން ފުޓުސަލް ދ...

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޢިލްމުވެރިން އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ މެދުގައި ހާއްސަ ސަ...

ޓެރެރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މަޑުއްވަރީގެ ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށް އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ދެ ފ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލ...

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގަޑިއަށް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެ...

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަދި މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ގުޅިގެން އަޅާލާނެ މީހެއް ނެތި އެކަ...

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށ...

މީދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީނ...

އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް...

އިތުބާރުގެއްލިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިޚް އިމްރާންގެ ނޫންކަމަށްބުނެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ...

  މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަ...މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާއި ރ. މީދޫގެ ރައްޔިތުން ދެކޮޅުކަން އަންގައިދިނުމ...

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމްޑީއެންގެ ނަމުގައ ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަ...

  މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާ މުޙ...

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރ. މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގ...

އެމް.ޑީ.އެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޕޯޓެއްގައި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސ...

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންއިން އިސްލާމްދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ...

އެންމެ ފަހުގެ
...