ޚަބަރު
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.   ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެން...
އަދި ކިޔާލަން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމާއި މަނީ ލޯންޑަރ...

ޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމް ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް ސީރީޒް 'ޞާލިހުންގެ ބަގީޗާ'ގެ ފ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އ...

މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން މީދޫގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ޒުވާނުން ޓްރެފިކް ގަވައިދުތަކަށ...

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 595،868 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް މީ...

މާރިޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަލަށް ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަ...

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މ...

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާތުން 156،512.50 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް...

ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކާއި ބީޗެއ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓޭ ވަރަށް މިހާތަނަށް މީހުން ރަޖި...

މީދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަގުތީ...

ޅ. ނައިފަރުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ބަޔަކު މީހުން ރާވަމުންދާ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން މި މަހުގެ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އަޅުވެތި ނިޒާމެއްކަމަށާއި އެ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 5 ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުކޮށްދީފިނ...

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވިނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުން...

އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެ...

ސުޕަރ ވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސްގެ ފަރާތުން މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލޮލުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް...

ީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާ ހަފް ޓެއިލަރސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ގުޅިގެން މ...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަ...

ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅުނު މީދޫގެ ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 

ޝައިޚް ސަމީރުގެ ދަރުހެއް އަސްރުފަހުން ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.  މަޝްހޫރު ދީނީ ޢ...

އަދާލަތު ޕާޓީން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ބޮޑު ދަރުސް މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި...

މާދަމާ މީދޫގެ މަސްޖިދުލް އައްވާބީންގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު...

އެންމެ ފަހުގެ
...