ކުޅިވަރު
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަސަރުކޮށްފައިވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކުދިންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޖާޒީ އަދި ޓީ...
އަދި ކިޔާލަން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާޠިލް ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައިގައި އިންތިޚާ...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލައިވާކަމަށް  ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފިއެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު ޗެނަލް 13 އިން...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑ...

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަލާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ބެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލައި...

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް އި...

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ބެހޭ މައްސަލަ ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދައިފިއެވެ.     &nb...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018އާއި ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ނުވެ، ހިމޭނު...

މިދިޔަ އާދިއްތަދުވަހު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔ...

އިއްޔެ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމ...

އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ވަރަށް ތަފާތު އިންތިޙާބެކެވެ. ވެރިކަން ކ...

07:05 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ މީދޫ ޓައިމްސްގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް...

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މީދޫ ޓައިމ...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވާއިރު މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނާނެގޮތަކާއިމެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލު...

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤުލިބިގެންވާ 1445 މީހުން މީދޫގެ ރަށްވެހިކަމުގައި...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާއިރު ފާހަގަ ޖަހަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮޅިން ބޭރަށް ނުކުންނަ ގޮތަށް ފާހަގަލ...

މިއީ ރިޔާސީ އިންތިޙާބު ބޯމަތިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ގެތަކުގެ ބަދިގެތަކުން ފެށިގެން ގޮސް ޖޯލިފަތިތަ...

އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް މީދޫގައި 2 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފ...

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މާތްވި އިސްލާމްދީނާއި ދުރު ފިކުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މީދޫ ކައުންސިލުގެ ރ...

ރައީސް ޔާމީނަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑެތ...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ގުނާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނާނީ ކޮންމެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅެއްވެސް މޮނީޓަރު...


އިދިކޮޅު އިންތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި މީދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް...

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް...

މީދޫއިން ރައީސް ޔާމީން މެޖޯރިަޓީ ނަގާނެ ކަމައް ކުރީގެ  ރ...

މިސަރުކާރުގެ ތަރައްގީ މެއިންޓެއިން ކުރުމުގެ ގާބިލްކަންވެސް އެމްޑީޕީ އަކު ނެތް ކަމަށް އިނގުރައިދ...

އެންމެ ފަހުގެ
...